Автор Тема: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  (Прочетена 2458 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
« -: 24 Май, 2010, 13:25:19 »

Най-често се дава разрешение за строеж на цяла сграда, а понякога и за отделен етап от строежа, ако може да се изпълни и използва самостоятелно.

Ако не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на молба и документ за собственост, за учредено право на строеж или право да се строи в чужд имот.

В Закона за устройство на територията са посочени изискванията, на които трябва да отговарят строежите.

В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за неговото издаване, както и условията, свързани с изпълнението на строежа. За някои постройки и съоръжения към разрешението за строеж трябва да се приложи ситуационна скица, на която са обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Разрешението за строеж се издава от:

Главния архитект на общината или на района, ако местоположението е град с райони;
Областия управител за обекти на техническата инфраструктура, които имат значение за няколко общини;
Министъра на регионалното развитие и благоустройството за обекти, които обхващат повече области и за такива с национално значение;
Минисъра на отбраната или Министъра на вътрешните работи за специални обекти.
Разрешението за строеж (или отказът за неговото издаване) и одобреният инвестиционен проект се обжалват от заинтересованите лица пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в срок до 14 дни.

Издаденото разрешение за строеж може да се отмени само по законосъобразност при жалба от заинтересованата страна или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в срок от 7 дни от уведомяването им. Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

За начало на строежа се смята денят, когато е съставен протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Ако такъв протокол не се изисква - датата, когато е заверена заповедната книга.

На видно място до обекта, който се изгражда, трябва да се поставят информацинни табели, на които да се посочат разрешението за строеж, строителят, надзора и др.

Лицето, което осъществява строителен надзор, е длъжно да проверява и одобрява съответствието на проектите, протокола и другите книжа със строителните дейности. При съществени отклонения строителството може да се спре със заповед, която се вписва в заповедната книга на строежа. Констатациите се изпращат до 3 дни в регионалната дирекция за национален строителен надзор.

ВАЖНО

Оригиналът за разрешението за строеж, протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво се пази безсрочно в архива на общинската (районната) администрация, която ги е издала..

Източник:
http://www.1001line.com