Автор Тема: КУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ (ЖСК)  (Прочетена 7566 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил

или как едно лице може да стане член на ЖСК и по този начин се снабди със жилище от кооперацията?

Членственото правоотношение в Жилищно-строителна кооперация (ЖСК) възниква основно по два начина:

1. Когато лицето е учредител на ЖСК, става член на ЖСК (съгласно закона) от момента на вписване на кооперацията в регистъра на съответния окръжен съд. Неговите права и задължения на кооператор възникват автоматично с постановяване на съдебното решение за регистрация на ЖСК. В този случай не е необходимо да се подава писмена молба за приемане на кооператор. Желанието на тези лица за членство в ЖСК се съдържа в подписаните от тях документи по учредяване на кооперацията: протокол, устав, и др.

2. Приемане на нов член на ЖСК след нейната съдебна регистрация. Законът за ЖСК поставя редица изисквания, за да бъде приет нов член в кооперацията:

Да съществува свободен имот, който може да бъде разпределен;
Да се подаде писмена молба до Управителния съвет на кооперацията от лицето, което желае да участва в ЖСК;
Да се вземе решение от общото събрание на всички кооператори за приемане на новия член. Управителният съвет не е овластен да приема или да изключва членове.
Прехвърляне на правото на собствност в ЖСК се извършва в писмена форма (молба) с нотариално заверени подписи на страните.
При изключване или доброволно напускане, нов член не се приема, ако друг кооператор в двуседмичен срок заяви писменно, че желае да придобие правата на напусналия.
Законът регламентира възможността член-кооператор по собствено желание и с негово съгласие да бъде заместен изцяло или отчасти от неговия съпруг, без да се изисква решение на Общото събрание за това, а когато се налага заместване от неговите деца - с решение на Общото събрание.

Законът дава право и на други лица да бъдат членове на ЖСК по право. Това са собствениците на земята, върху която се изгражда постройката на ЖСК, както и юридически лица, за които задължително е предвидено в утвърдения архитектурен план на сградата на ЖСК изграждането на помещения, предназначени за административни, стопански, и други обществени нужди.

В практиката често член-кооператор поставя проблема за “продажба” на трето лице на жилище, което е в процес на строеж от ЖСК. Законът не регламентира такава възможност. Продажба може да се извърши след построяване на сградата и след като член-кооператорът се снабди с документ за собственост.

Прекратяването на членството в кооперацията може да бъде: доброволно, освобождаване по решение на Общото събрание, изключване или смърт. Ако желае член-кооператорът може доброволно да напусне ЖСК и нов член да подаде молба за свободния имот. Напускането и приемането на нов член става по решение на Общото събрание на ЖСК.

Предимството при изграждане и придобиване на имот по методите на ЖСК е в обединяване на усилията на повече физически и юридически лица за постигане на крайната цел, както и поетапното плащане на различните фази на проектиране и строителство.

Като недостатък на този вид строителство е сложната правна страна на различните проблеми.

Членовете на ЖСК стават собственици на свой апартамент (с изключение на членовете по право), когато сградата е построена, имотите са разпределени с протокол и жилищата са получили своята данъчна оценка.

ВАЖНО!

Правото на собственост върху новопостроена сграда принадлежи на ЖСК. Това право се трансформира в право на собственост за всеки член върху конкретен обект (жилище, магазин, ателие и пр.) от новопостроената сграда след прекратяването на ЖСК, т.е. след като членовете й получат своите нотариални актове.

Източник:
http://www.1001line.com