Автор Тема: Речник на популярни латински юридически и други термини  (Прочетена 22229 пъти)

Хаджи Балабан

 • Ентусиаст
 • *
 • Публикации: 5
  • Профил
A

A fortiori - с оглед на по-силното основание
A posteriori – с оглед на следващото
A potiori fit denominatio – наименованието се дава по преобладаващото
A priori – на основание на по-рано известното, предшестващото
A retro – в задължение
A simile – по аналогия
Ab agendo – лишен от права (неправоспособен)
Ab assueti non fit injuria – отсъствието на съпротива не оправдава нарушението на закона
Ab extra - отвън
Ab ovo – от яйцето (от началото)
Abandum – конфискувано движимо имущество
Abolitio legis – отмяна на закона
Absolvo - оправдавам
Accessio – право на владеене на движимото имущество на друго лице
Ad hoc – за това
Alea est jacta – жребият е хвърлен
Alter ego – второто “аз”
Amicus Plato, sed magis amica veritas – Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа
Arbitrium liberum – свободно решение
Audiatur et altera pars! – нека да бъде изслушана и другата страна

B

Bis dat, qui cito dat – двойно дава този, който дава бързо
Bis dat, qui cito dat – двойно дава този, който дава скоро
Bona causa – добро дело
Bona mens – здрав смисъл

C

Casus improvisus – непредвиден случай
Causa finita est - делото е свършено
Causa justa – уважителна причина
Causa privata – частно дело
Causa publica – обществено дело
Cave ne cadas – пази се за да не паднеш
Circulus vitiosus – порочен кръг
Citius, altius, fortius – по-бързо, по-високо, по-силно
Clavus clavo pellitur – клин клин избива
Cogitationis poenam nemo patitur – никой не носи наказание
Contra bonos mores – срещу добрите нрави
Contra factum non datur argumentum – срещу фактите не се дават доказателства
Contra jus et fas – срещу правото човешко и божие
Contra rationem – въпреки здравия смисъл
Contra spem spero – надявам въпреки надеждата
Credo – аз вярвам
Cui bono? – кому е изгодно?
Cui prodest? – кому е изгодно?
Culpa lata – тежка вина
Curriculum vitae – описание на живота
Cоgito ergo sum – мисля, следователно съществувам

D

Damnum iniuria datum – неправомерно нанесена вреда
De facto - фактически
De lege ferenda – от гледна точка на бъдещия закон
De lege lata – от гледна точка на действащия закон
Dicto anno – в указаната година
Dicto die – в указания ден
Dictum - factum – речено-сторено
Dira lex sed lex – законът е суров, но е закон
Dives est, cui sapiens est – който е мъдър, той е и богат
Divide et impera! – разделяй и владей
Dolus malus – предумисъл
Dum spiro, spero! – докато дишам, надявам се
Duobus certantibus tertius gaudet – когато двама се карат, трети печели

E

E fructu arbor cognoscitur – дървото се познава по плода.
Eo ipso – с това
Ergo – следователно
Errare humanum est – човешко е да се греши
Est modus in rebus – нещата имат мяра
Et cetera – и т. н.
Ex aequo et bono – по справедливост и добро
Ex officio – по задължение
Exceptio probat regulam – изключението потвърждава правилото

F

Faber est quisque suae fortunae – всеки е ковач на своето щастие
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – щастлив е този, който може да опознае причините на нещата
Fiat justitia et pereat mundus – да се извърши правосъдие, пък ако ще светът да загине
Fiat lux! – да бъде светлина
Finis coronat opus – краят увенчава делото

G

Grata, rata et accepta – угодно, законно и приемливо


H

Historia est magistra vitae – историята е учителката на живота
Homo alieni juris – неправоспособен човек
Homo homini lupus (est) – човек за човека е вълк
Homo locum ornat, non locus hominem – човекът украсява мястото, а не мястото човека
Homo proponit, sed deus disponit – човек предполага, а бог разполага
Homo sapiens – мислещ човек

I

Idem per idem – същото чрез другото
Ignorantia juris nocet, ingnoratio facti non nocet – незнанието на закона не оправдава
Ignorantia non est argumentum – незнанието не е довод (доказателство)
Imperare sibi maximum imperium est – властта над себе си е висшата власт
Imperitia pro culpa habetur – незнанието се вменява във вина
Imperium in imperio – държава в държавата
Impossibilium nulla est obligatio – невъзможното не може да се вменява в задължение
In dibio pro reo – всяко съмнение се тълкува в полза на обвинения
In dubio – под съмнение
In dubio abstine – при съмнение се въздържай
In facto - фактически
In hoc signo vinces! – под това знаме ще се победи
In situ – според местонахождението
In statu quo – в предишното състояние
In toto – като цяло
Iniquitas partis adversae justum bellum ingerit – несправедливостта на другата страна предизвиква справедлива война
Inter arma leges silent – сред оръжията законите безмълстват
Ipso facto – с това, със самия факт
Ipso iure – по силата на правото, на закона
Is fecit cui prodest – направил го е този, комуто е изгодно
Ita est, ergo ita est – това е така, следователно е и така
Iustae nuptiae – законен брак

J

Jus est ars boni et aequi – правото е изкуство за доброто и справедливостта
Jus talionis - право на равно възмездие
Jus utendi et abutendi – право на ползване и използване

L

Labor recedet, bene factum non abscedet – трудностите ще отминат, а доброто дело ще остане
Lato sensu – в широк смисъл
Lege artis – по законите на изкуството
Leges barbarorum – варварски закони
Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punier – силата на закона се състои в това да нарежда, да забранява, да разрешава и да наказва
Lex fati – закон на съдбата
Lex in manibus – юмручно право
Lex non scripta – неписан закон
Lex prospisit, non respicit – законът гледа напред, а не назад
Lex scriptia – писан закон
Lex talionis – закон за равното възмездие
Liberum arbitrium – свобода на избора
Licet et decet – позволява се и подобава

M

Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire – по-добре да се сбърка с Платон, отколкото да се съди правилно за другите
Malum consillium est, quod mutari non potest – лошо е това решение, което не може да се измени
Manifestum non eget probatione – очевидното не се нуждае от доказателства
Mens sana in corpore sano – в здраво тяло – здрав дух

N

Ne repetatur – не може да се повтаря
Ne varietur – не бива да се изменя
Necessitas frangit legem – необходимостта разрушава закона
Necessitas non hebet legem – нуждата не знае закон
Neminem laedere (laede) – никому да не се вреди
Nemo debet bis puniri pro uno dilicto – никой не бива да се наказва два пъти за едно и също престъпление
Nemo judex in causa sua – никой не е съдия на собствените си дела
Nescit vox missa reverti – казаното не може да се върне
Nomina sunt odiosa – имената са ненавистни
Non bis in idem – не два пъти за едно и също нещо
Non causa pro causa – след това означава вследствие на това
Non est fumus absque igne – няма дим без огън
Non exemplis, sed legibus iudi candum est – трябва да се съди не на основание на примерите, а на основание на законите
Non multa, sed multum – по-добре по-малко, но по-добре
Non numeranda sed ponderanda argumenta – доказателствата са добри с качеството си, а не с количеството си
Non progredi est regredi – да не се върви напред означава да се върви назад
Non s с holae, sed vitae discumus – ние се учим не за училище, а за живота
Non scripta, sed nata lex – неписаният закон е природен закон
Nosce te ipsum! – опознай себе си
Novux rex, nova lex – нов цар – нов закон
Nuda veritas – голата истина
Nudis verbis - голословно
Nudum jus – формално право
Nulla dies sine linea – нито ден без ред
Nulla poena sine lege – няма наказание без закон
Nulla regula sine exeptione – няма правило без изключение
Numerantur sententiae, non ponderantur – гласовете се броят, а не се претеглят
Nuptias facit consensus – брак се сключва по съгласие

O

Occasio facit furem – случаят прави човек крадец
Omnia mutantur, nihil interit – всичко се изменя, нищо не изчезва
Onus probandi – доказателствена сила
Onus proferendi – тежестта на доказване
Otium post negotium – почивка след делото
Oрus citatum – цитираното съчинение


P

Pacta sunt servanda – договорите трябва да се спазват
Pax quaerenda est – за мира следва да се бориш
Per aspera ad astra! – през тръните към звездите
Per usum – на практика
Perdissima republica plurimae legis – най-много закони са издадени в най-трудните години на републиката
Periculum est in mora – опасност от забавяне
Persona (non) grata – лице, което не се ползва с доверие
Persona alieno iuri subiecta – лице, подчинено на чуждо право
Poena sine lege – наказание без закон
Post factum – след стореното
Post scriptum – след написаното
Pro bono publico – заради общественото блато
Pro et contra - за и против
Pro nunc – в даденото време, на днешния ден
Pro venia docendi – за получаване право да се преподава
Probatum est - изпитано
Publicum privato est praeferendum – общественото следва да се предпочита пред частното

Q

Qui habet aures audienti, audiat – който има уши, да слуша
Qui nescit tacere, nescit et loqui – който не умее да мълчи, не умее и да говори
Qui nimis propere, minus prospere – който излишно бърза, той и ползата пропуска
Qui nimium probat, nihil probat – който доказва твърде много, той нищо не доказва
Qui tacet, consentire videtur – който мълчи се съгласява
Quid leges sine moribus vanae proficiunt – каква е ползата от закони, когато няма морал
Quis? Quid? Ubi? Quibas auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? – кой, какво, къде, с чия помощ, за какво, по какъв начин, кога
Quod licet Jovi, non licet bovi – което е позволено на Юпитер, не е позволено на бика

R

Ratio decidendi – решаващ довод
Ratio dubitandi – съмнителен довод
Recte facti fecisse merces est – наградата за доброто дело е неговото извършване
Reductio ad absurdam – довеждане до абсурд
Repetatur – нека бъде повторено
Repetitio est mater studiorum – повторението е майка на научаването
Respondere, cavere, agere – да даваш отговори, да съставяш документи, да представляваш пред съда (трите вида дейности на юриста)

S

Salus populi suprema lex – благото на народа е най-висшия закон
Salus rei publicae - suprema lex – благото на държавата е най-висшия закон
Scientia potentia est - знанието е сила
Scio me nihil scire – аз знам, че нищо не знам
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – знанието на законите се състои не в помненето им наизуст, а в разбирането на смисъла им
Si res ita sint, valeat iustitia – ако делата са такива, то да възтържествува правосъдието
Si vis pasem, para bellum – ако искаш мир, готви се за война
Sic transit gloria mundi – така минава световната слава
Sine ira et studio - без гняв и пристрастие
Status praesens – сегашното положение на нещата
Stricte sic dicta – наричана в точния и стриктен смисъл на думата
Suum cuique – всекиму своето

T

Tempora mutantur et nos mutantur in ills – времената се менят и ние заедно с тях
Terra incognita – непозната земя
Tertium non datur – трето не е дадено

U

Una hirundo ver non facit – една лястовица пролет не прави
Urbi et orbi – към Рим и към Света
Ut ameris, amabilis esto – за да те обичат, бъди достоен за любов
Ut audivi – както чувам
Ut credo – както вярвам
Ut res magis valcat – тълкуването трябва да бъде такова, че да се запази делото
Ut vidi – както виждам

V

Veni, vidi, vici – дойдох, видях, победих
Veritas odium parit obsequim amicos – истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели
Vestra salus - nostra salus – вашето благо е наше благо
veto - забранявам
Via dolorosa – пътят на страданията
Vice versa - обратно
Victoria nulla Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes – истинската победа е тогава, когато врагът се признае за победен
Vita brevis, ars longa – животът е кратък, изкуството вечно
Vive valeque – живей и бъди здрав
Vivere est cogitare – да живееш, значи да мислиш
Volens – nolens – волю-неволю
Vox populi - vox dei – глас народен – глас Божисобственик 31

 • Global Moderator
 • Ентусиаст
 • *****
 • Публикации: 23
  • Профил
Боже, не съм юрист, но службата ми е свързана здраво с наказателното право и тук виждам поне 10 надписа които ще ми стоят на стената в кабинета като на свинче звънче ;D ;D ;D