Автор Тема: Нови промени при преотреждане и строеж в земеделски земи от май 2011г.  (Прочетена 7228 пъти)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 265
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
Ето текста на закона с промените

Можете да го изтеглите от прикачения файл


Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

 
УКАЗ № 103
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на 11 май 2011 г.
Издаден в София на 17 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за оранжерии, а за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „50 дка“ се добавя „от пета до десета категория или не е поливна“.
2. В ал. 4 думите „и член на Комисията за земеделските земи или експерт на Министерството на земеделието и храните“ се заличават.
§ 3. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:
1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).
(2) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена. В тези случаи се утвърждава само трасе на обекта.“
§ 4. В чл. 18 думата „площадки“ се заменя с „площадка и/или трасе“.
§ 5. В чл. 20а, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „7-дневен срок“ се заменят с „30-дневен срок“.
2. Изречение второ се изменя така: „Положителното решение е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план при условията и по реда на Закона за устройство на територията.“
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка с проект за подробен устройствен план, а за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
(2) Едновременно с основната площадка или трасе се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „и в други случаи, определени с правилника за прилагане на закона“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато за обектите се изисква предлагането най-малко на две площадки или трасета, площадките се определят с предварителен проект за подробен устройствен план, а трасетата за линейните обекти на техническата инфраструктура – с предварителен проект с варианти на трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „за държавни и общински нужди“ се заличават, а числото „100“ се заменя с „500“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията ал. 1 не се прилага.
(3) Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След съобщаването по реда на чл. 24а за решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе собственикът на земята или инвеститорът на обекта внася подробния устройствен план за определената площадка или парцеларния план за определеното трасе за одобряване при условията и по реда на Закона за устройство на територията, с който се доказват конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „одобрен“ се заменя с „влязъл в сила“ и след думите „инвеститорът на обекта“ се добавя „или лицето, което има право да строи в чужд имот“;
б) в изречение второ думите „14-дневен срок“ се заменят с „30-дневен срок“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
(6) При изграждане на обекти за държавни и общински нужди, за които се провеждат отчуждителни процедури, ал. 5 не се прилага.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. Решенията по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 на комисиите по чл. 17, ал. 1 се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица и могат да се обжалват при условията и по реда на същия кодекс.“
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на копие от молба и документ за заплатена такса за отразяване на решението в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост.“;
б) в изречение трето думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
2. В ал. 2 след думата „собственика“ се поставя запетая, добавя се „на инвеститора, или на лицето, което има право да строи в чужд имот“ и се поставя запетая.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се изпраща от комисиите по чл. 17, ал. 1 на общинската администрация по местонахождението на имота и на компетентната дирекция на Министерството на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните публикува на интернет страницата на министерството решенията на Комисията за земеделските земи по чл. 40. Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ публикува на интернет страницата на областната дирекция решенията на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1.“
§ 11. В чл. 26 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 12. В чл. 27, ал. 2 навсякъде думите „една година“ се заменят с „три години“.
§ 13. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Промяната на предназначението на земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след решение за предварително съгласие на министъра на земеделието и храните, съответно на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението министърът на земеделието и храните, съответно общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
2. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на чупките;
3. предварителни (прединвестиционни) проучвания.
(3) След утвърждаване на площадка (трасе) и при влязъл в сила подробен устройствен план за земите по ал. 1 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет продава земите или учредява ограничени вещни права или сервитути върху тях.
(4) Извън случаите по ал. 1 промяна на предназначението на земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или юридически лица може да се извършва, след като лицата ги придобият в собственост или им бъде учредено право на строеж върху тях или сервитути.“
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „земя“ се поставя запетая и се добавя „когато не е от общинския поземлен фонд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.“
« Последна редакция: 10 Юни, 2011, 00:42:22 от admin »
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 265
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична общинска собственост.“
§ 15. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите „се отменя“ се заменят с „губи правно действие“.
§ 16. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „едногодишен“ се заменя с „тригодишен“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта за държавни и общински нужди не е започнало;“.
3. Създава се т. 6:
„6. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а за обекти за държавни и общински нужди не е заплатена таксата по чл. 30.“
§ 17. В чл. 36 думите „са издадени“ се заменят с „е издадено“.
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За предложението за отмяна или изменяне на решението за промяна на предназначението на земеделската земя се уведомяват съответно собственикът на земята, лицето, което има право да строи в чужд имот, или инвеститорът по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В 14-дневен срок от уведомлението лицето може да представи писмен отговор.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 35, т. 1 не се допуска продължаване на срока на валидност на решението.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от постъпването му“ се заменят с „от изтичането на срока по чл. 37, ал. 2“.
2. В ал. 3 думите „заплатените за земята такси по чл. 30 се възстановяват, а“ се заменят със „за държавни или общински нужди“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3, заплатената такса по чл. 30 не се възстановява.“
§ 20. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) В състава на комисията по ал. 1 се включва по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на правосъдието, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерството на земеделието и храните. При необходимост в заседанията на комисията могат да участват и представители на други заинтересовани ведомства.“
§ 21. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „над 50 дка“ се добавя „за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни“ и се поставя запетая.
2. В т. 3 думите „утвърден генерално-застроителен“ се заменят с „влязъл в сила подробен устройствен план“.
§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 120 лв. до 2000 лв.“ се заменят с „от 500 до 5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 240 лв. до 4000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 20 000 лв.“
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „от 180 лв. до 2400 лв.“ се заменят с „от 500 до 5000 лв.“;
б) създава се нова т. 1:
„1. издаде заповед за одобряване на подробен устройствен план или парцеларен план върху земеделска земя, без да има решение за утвърдена площадка (трасе) за проектиране на обект, постановено от комисиите по чл. 17, ал. 1;“
в) досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
„4. не уведоми общинската администрация за извършената промяна в предвидените в закона случаи;“
д) досегашната т. 4 става т. 5.
2. В ал. 2 думите „от 360 лв. до 5000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 120 лв. до 960 лв.“ се заменят с „от 250 до 2000 лв.“.
2. В ал. 3 думите „от 180 лв. до 720 лв.“ се заменят с „от 500 до 1500 лв.“.
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушението се установява с акт на длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните, а в случаите на нарушения за земи от общинския поземлен фонд, кактои в случаите по чл. 41а, ал. 1 – от длъжностни лица, определени от кмета на общината.“
2. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“, а след думата „лице“ се добавя „съответно от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Глобите и имуществените санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, постъпват в общинския бюджет.“
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Парцеларен план“ е подробен устройствен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по смисъла на Закона за устройство на територията, по който се извършва промяна на предназначението, отчуждаване и/или ограничаване правото на собственост върху поземлените имоти.“;
б) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. „Лице, което има право да строи в чужд имот“ е лицето, на което е учредено право на строеж, или лицето, на което правото да строи в чужд имот е определено със закон или е предоставено въз основа на писмен договор със собственика на поземления имот, вписан по партидата на съответния имот в съответната служба по вписванията.
9. „Заинтересовано лице“ е собственикът на земята, лицето с право да строи в чужд имот и инвеститорът, които са направили искане за утвърждаване на площадка/трасе и/или за промяна на предназначението на земята.
10. „Поливна“ е земеделската земя, която е разположена на територия, обслужвана от напоителна система или напоително поле, или може да се напоява от естествен водоизточник, позволяващ гравитачно подаване на вода в имота.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на земеделието и храните е възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 от същия закон при разходване на средствата по чл. 8, ал. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) Недовършените процедури за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи се приключват по досегашния ред.
(2) За недовършени се смятат процедурите, по които предложенията за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи са подадени в Министерството на земеделието и храните или в съответната областна дирекция „Земеделие“ до влизането в сила на този закон.
 (3) Когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си в следните срокове:
1. до изтичане на тригодишен срок от влизането му в сила – когато процедурата за отчуждаване на земята за държавни или общински нужди не е започнала, или
2. до изтичане на 6-годишен срок от влизането му в сила – когато изграждането на обекта не е започнало.
§ 28. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават наредбата по чл. 2, ал. 4.
(2) До издаването на наредбата по ал. 1 се прилага Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.), доколкото не противоречи на този закон.
§ 29. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Pешения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя „и Закона за опазване на земеделските земи“.
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „длъжностно лице, определено“ се заменят с „длъжностни лица, определени“, а след думата „управител“ се добавя „а за нарушенията за земи от общинския поземлен фонд – от кмета на общината“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „съответно от кмета на общината или определено от него длъжностно лице“;
в) в ал. 3 след думата „глобите“ се добавя „и имуществените санкции“ и накрая се добавя „съответно в бюджета на общината“.
3. В § 2ж от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „освен за землища, в които собствеността върху земеделските земи е възстановена по стари кадастрални или комасационни планове“.
§ 30. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19, 28, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 10, ал. 1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“.
§ 31. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8 и 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 9а се отменя.
2. Член 9б се отменя.
3. Член 9в се отменя.
4. Член 9г се отменя.
5. В чл. 96, ал. 1 след думите „съставени от“ се добавя „служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, които заемат длъжност, за която се изисква лесовъдско образование“ и се поставя запетая.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/