Автор Тема: Време е за освобождаване или предоговаряне на такса смет  (Прочетена 2917 пъти)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Публикации: 265
    • Профил
    • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕСТНИ ТАКСИ

Такса за битови отпадъци

Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.

Чл. 19. (1) До 10 октомври кметовете на райони изпращат в  дирекция “Регулиране на търговската дейност” - Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, с приложен картов    материал.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите на районите, в които ще  се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.

(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните  администрации и в Интернет сайта на Столична община.

(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън  границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или   други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.

Чл. 20. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири  равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца, следващ придобиването на имота.

(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса   от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването   им.

(4) За обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 собствениците, а при   учредено вещно право на ползване - ползвателите на имота подават декларация по образец в съответните отдели “Местни    данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община по местонахождение на имота.

Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на  предприятията се определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;
2. чрез пряко договаряне;
3. пропорционално в промили.

Чл. 23. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията по реда на чл. 22, т. 1 предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност” декларация по образец (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината.

(2) В седемдневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 дирекция "Регулиране на търговската дейност" изпраща за  процедиране екземпляр от нея в дирекция "Приходи и   администриране на местни данъци и такси" и в Столичен инспекторат.

(3) Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци.

(4) Освен таксата по ал. 3 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 24. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за  нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година молба по образец  до кмета на Столична  община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.   Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на   услугата, както и срок на действие - една календарна година;
2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

(3) Въз основа на документите по ал. 2 до 30 декември кметът  на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за  които се допуска пряко договаряне. В седем дневен срок от  издаване на съответната заповед дирекция “Регулиране на търговската дейност” изпраща екземпляр от нея за процедиране в  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” и   в Столичен инспекторат.

(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2. В този случай предприятията заплащат такса за битови  отпадъци по реда на чл. 26.

(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал. 2, т. 1 предприятията ползващи услугата уведомяват в седемдневен срок  кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на  търговската дейност" и от началото на месеца следващ прекратяването на договора дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 26.

(6) Предприятията, сключили договори с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 25. (1) (номерирана и изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 2 собствениците или ползвателите с учредено вещно право на ползване в 7-дневен срок от декларирането им съгласно чл. 17 от Закона за местните данъци и такси могат да  упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24.
(2) (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Лицата по ал. 1, освен документите по чл. 23 и чл. 24, представят и:
1. копие от декларацията по чл. 17 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.
(3) (нова с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса за битови отпадъци по чл. 23 и чл. 24, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на декларация (заявление) до кмета на Столична община, чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност", в седемдневен срок от декларирането на имота съгласно чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 26. (1) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Извън случаите на чл. 23 и чл. 24 такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се определя пропорционално в промили на база отчетна стойност на имотите, като разпределението на размера на промила е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Разпределението на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 27. (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределянето на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) (изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци.

(4) За имотите по ал. 3 собствениците, респ. ползвателите с  учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация  по образец (Декларация № 3) придружена с документи  удостоверяващи правата им в отдел “Местни данъци и такси” на  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”  по местонахождение на имота в срок от 1 ноември до 31 декември  на предходната година.

(5) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За новопридобити незастроени нежилищни имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се осъществява строителна дейност до края на текущата година, собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, подават декларация за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота в 7 (седем) дневен срок от декларирането му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.

(6) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
В случаите по ал. 5 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и/или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(7) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
При промяна на декларираните по ал. 5 обстоятелства, собствениците респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, в седем дневен срок от настъпването й уведомяват отделите „Местни данъци и такси" към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси"

Чл. 28. (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя съобразно последните, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица.

Чл. 29. (1) Пряко договаряне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се допуска само за нежилищни имоти на   предприятията.
(2) (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Фирмите-оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община, услуги по реда на чл. 24 с цени, по-ниски от тези, определени в договорите със Столична община.
(3) Контролът по прилагането на Раздел І "Такса за битови  отпадъци" се извършва от Столична община - дирекция "Регулиране на търговската дейност" и Столичен инспекторат.

Чл. 29а. (нов - с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
(1) Категориите лица по чл. 9, ал. 1, се определят с решение на Столичен общински съвет.
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/