Автор Тема: ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 16, ал.1, т.11 такса смет Стара Загора  (Прочетена 3382 пъти)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Публикации: 265
    • Профил
    • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16, ал.1, т.11 от  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1.    от ... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
   /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето;наименование на предприятието, БУЛСТАТ/
1.2.    адрес ...
    /адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
1.3.    представлявано от ......................................................................................ЕГН ................................... / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
2.    и ... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
   /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
представлявано от ................................................................................ ЕГН .........................................
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
3.    и ... ЕГН .........................................
                  /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/
4.    и ... ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/
5.    и ... ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/

    УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
6.    Декларираме в качеството си на задължени за такса битови отпадъци лица, че имот с партиден № ............................................, представляващ ..............................................................
..., находящ се на адрес: ...
...
    /гр.(с.), общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./
няма да се използва през цялата ............................... г.

Дата ......................            Подпис на декларатора/рите:
1.    ............................................................
2.    ............................................................
3.    ............................................................
4.    ............................................................
5.    ............................................................
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/