Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - Хаджи Балабан

Страници: [1]
1
Читалня / Re: Измами всякакви
« -: 27 Юни, 2010, 08:42:19 »
ВНИМАНИЕ! НОВА КЛАСИЧЕСКА СХЕМА ЗА ИЗМАМИ ДЕБНЕ БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ!

Току що си си изтеглил пари от банката. Внезапно те настига запъхтян и добре облечен господин с костюм и бяла риза. Пита те как така не си го чул, при положение че той те бил викал ли викал и затова трябвало да те настигне тичайки. Обяснява ти, че уж бил от охраната на банката и била станала някаква грешка, заради което те моли да отидете заедно до "Правния отдел", където ти да подпишеш някакъв документ. Като му зададеш въпрос - каква грешка, той ти дава GSM-а си, а там предварително вече се е приготвил мним служител - ''юрист'' от банката, който ти се представя с фалшиво име и за да е още по-убедителен, ти казва - - "Аз сега излизам, но вас ще ви обслужи моята колежка на име Х, процедурата е проста, вие само елате." Отивате в сградата отсреща, която е точно на две крачки от банковия клон, където си теглил пари и която сграда е при Централния клон на банката. Докато вървите нагоре към офиса, който уж бил на четвъртия етаж, ви пресреща усмихнат "служител" и ти казва - "Аз съм служителят-юрист от банката, парите, които сте ни дали, са" кредитни"!?!, станало е грешка трябва да ни ги дадете за да им опишем номерата...В офиса има прекалено много хора и за да не става опашка, ми ги дайте на мен, връщам се веднага!" През това време онзи дето е бил уж от охраната слиза надолу по стълбите да посреща друг "клиент". Докато вие започвате да задавате въпроси на юриста-менте, отдолу сепоявява един симпатичен трети човек, който бил клиенцт от чужда банка и идвал във вашата банка, за да види защо не могат да му преведат едни пари от сметка в сметка. Намеква ви, че вашата банка била собственост на фирма от чужбина и може би, банките правят далавера помежду си, като си превеждат маркирани пари. Намеква ви, че вашите ""кредитни " пари не са случайни и може би наистина са белязани, та видите ли затова трябва да се опишат по серийни номера. За по-запознатите хора, парите са универсално платежно средство, което ги прави заменими с други, затова е глупост да даваш да се описват серийните номера, още повече не си в полицията или следствието, където се използват белязани пари за разкриване на престъпления. Измамниците правят всичко възможно, за да ти създадат усещането за спешност и липса на време, за да им се довериш. Коронен номер е, когато клиентът-менте си даде парите на "юриста", а онзи дойде след минутка и му ги върне - вече "описани", едва ли не всичко е точно - и вълкът сит и агнето цяло. В идеалния за измамниците случай,
жертвите си дават парите на "юриста", които уж се качва горе до "офис-а". Когато на жертвата и писне да чака, тя се качва на горния етаж - но какво да види - офис няма! Юристът се е измъкнал през асансьора и е слязъл на долния етаж, клиентът си е тръгнал отдавна, охраната - отишла да посрещне нов клиент също отдавна е изчезнала, а парите ги няма!

Имайте пред вид, че подобни измамници стоят пред, около и в банковите салони на много от банките, ослушвайки се и оглеждайки се за потенциални балъци, без да се притесняват от присъствието на камери. Все пак, главното действие става на "тяхна територия"! Не се притесняват да действат дори в централен клон насред пъпа на София! Освен по банките, същите са плъзнали и по различните институции!

Умоляват се банките да поставят на входа на всеки свой клон предупредителен надпис - "Внимание - Измамници", под който да има инструкции за желаещите да четат!

Недопустимо е заради липсата на клиенти във време на финансова криза, банките да не предупреждават клиентите си и обикновените хора за съществуващата опасност, а да премълчават фактите в името на своя "престиж"!

Да бъдем будни!

http://po-sveta-i-u-nas.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

2
A

A fortiori - с оглед на по-силното основание
A posteriori – с оглед на следващото
A potiori fit denominatio – наименованието се дава по преобладаващото
A priori – на основание на по-рано известното, предшестващото
A retro – в задължение
A simile – по аналогия
Ab agendo – лишен от права (неправоспособен)
Ab assueti non fit injuria – отсъствието на съпротива не оправдава нарушението на закона
Ab extra - отвън
Ab ovo – от яйцето (от началото)
Abandum – конфискувано движимо имущество
Abolitio legis – отмяна на закона
Absolvo - оправдавам
Accessio – право на владеене на движимото имущество на друго лице
Ad hoc – за това
Alea est jacta – жребият е хвърлен
Alter ego – второто “аз”
Amicus Plato, sed magis amica veritas – Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа
Arbitrium liberum – свободно решение
Audiatur et altera pars! – нека да бъде изслушана и другата страна

B

Bis dat, qui cito dat – двойно дава този, който дава бързо
Bis dat, qui cito dat – двойно дава този, който дава скоро
Bona causa – добро дело
Bona mens – здрав смисъл

C

Casus improvisus – непредвиден случай
Causa finita est - делото е свършено
Causa justa – уважителна причина
Causa privata – частно дело
Causa publica – обществено дело
Cave ne cadas – пази се за да не паднеш
Circulus vitiosus – порочен кръг
Citius, altius, fortius – по-бързо, по-високо, по-силно
Clavus clavo pellitur – клин клин избива
Cogitationis poenam nemo patitur – никой не носи наказание
Contra bonos mores – срещу добрите нрави
Contra factum non datur argumentum – срещу фактите не се дават доказателства
Contra jus et fas – срещу правото човешко и божие
Contra rationem – въпреки здравия смисъл
Contra spem spero – надявам въпреки надеждата
Credo – аз вярвам
Cui bono? – кому е изгодно?
Cui prodest? – кому е изгодно?
Culpa lata – тежка вина
Curriculum vitae – описание на живота
Cоgito ergo sum – мисля, следователно съществувам

D

Damnum iniuria datum – неправомерно нанесена вреда
De facto - фактически
De lege ferenda – от гледна точка на бъдещия закон
De lege lata – от гледна точка на действащия закон
Dicto anno – в указаната година
Dicto die – в указания ден
Dictum - factum – речено-сторено
Dira lex sed lex – законът е суров, но е закон
Dives est, cui sapiens est – който е мъдър, той е и богат
Divide et impera! – разделяй и владей
Dolus malus – предумисъл
Dum spiro, spero! – докато дишам, надявам се
Duobus certantibus tertius gaudet – когато двама се карат, трети печели

E

E fructu arbor cognoscitur – дървото се познава по плода.
Eo ipso – с това
Ergo – следователно
Errare humanum est – човешко е да се греши
Est modus in rebus – нещата имат мяра
Et cetera – и т. н.
Ex aequo et bono – по справедливост и добро
Ex officio – по задължение
Exceptio probat regulam – изключението потвърждава правилото

F

Faber est quisque suae fortunae – всеки е ковач на своето щастие
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – щастлив е този, който може да опознае причините на нещата
Fiat justitia et pereat mundus – да се извърши правосъдие, пък ако ще светът да загине
Fiat lux! – да бъде светлина
Finis coronat opus – краят увенчава делото

G

Grata, rata et accepta – угодно, законно и приемливо


H

Historia est magistra vitae – историята е учителката на живота
Homo alieni juris – неправоспособен човек
Homo homini lupus (est) – човек за човека е вълк
Homo locum ornat, non locus hominem – човекът украсява мястото, а не мястото човека
Homo proponit, sed deus disponit – човек предполага, а бог разполага
Homo sapiens – мислещ човек

I

Idem per idem – същото чрез другото
Ignorantia juris nocet, ingnoratio facti non nocet – незнанието на закона не оправдава
Ignorantia non est argumentum – незнанието не е довод (доказателство)
Imperare sibi maximum imperium est – властта над себе си е висшата власт
Imperitia pro culpa habetur – незнанието се вменява във вина
Imperium in imperio – държава в държавата
Impossibilium nulla est obligatio – невъзможното не може да се вменява в задължение
In dibio pro reo – всяко съмнение се тълкува в полза на обвинения
In dubio – под съмнение
In dubio abstine – при съмнение се въздържай
In facto - фактически
In hoc signo vinces! – под това знаме ще се победи
In situ – според местонахождението
In statu quo – в предишното състояние
In toto – като цяло
Iniquitas partis adversae justum bellum ingerit – несправедливостта на другата страна предизвиква справедлива война
Inter arma leges silent – сред оръжията законите безмълстват
Ipso facto – с това, със самия факт
Ipso iure – по силата на правото, на закона
Is fecit cui prodest – направил го е този, комуто е изгодно
Ita est, ergo ita est – това е така, следователно е и така
Iustae nuptiae – законен брак

J

Jus est ars boni et aequi – правото е изкуство за доброто и справедливостта
Jus talionis - право на равно възмездие
Jus utendi et abutendi – право на ползване и използване

L

Labor recedet, bene factum non abscedet – трудностите ще отминат, а доброто дело ще остане
Lato sensu – в широк смисъл
Lege artis – по законите на изкуството
Leges barbarorum – варварски закони
Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punier – силата на закона се състои в това да нарежда, да забранява, да разрешава и да наказва
Lex fati – закон на съдбата
Lex in manibus – юмручно право
Lex non scripta – неписан закон
Lex prospisit, non respicit – законът гледа напред, а не назад
Lex scriptia – писан закон
Lex talionis – закон за равното възмездие
Liberum arbitrium – свобода на избора
Licet et decet – позволява се и подобава

M

Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire – по-добре да се сбърка с Платон, отколкото да се съди правилно за другите
Malum consillium est, quod mutari non potest – лошо е това решение, което не може да се измени
Manifestum non eget probatione – очевидното не се нуждае от доказателства
Mens sana in corpore sano – в здраво тяло – здрав дух

N

Ne repetatur – не може да се повтаря
Ne varietur – не бива да се изменя
Necessitas frangit legem – необходимостта разрушава закона
Necessitas non hebet legem – нуждата не знае закон
Neminem laedere (laede) – никому да не се вреди
Nemo debet bis puniri pro uno dilicto – никой не бива да се наказва два пъти за едно и също престъпление
Nemo judex in causa sua – никой не е съдия на собствените си дела
Nescit vox missa reverti – казаното не може да се върне
Nomina sunt odiosa – имената са ненавистни
Non bis in idem – не два пъти за едно и също нещо
Non causa pro causa – след това означава вследствие на това
Non est fumus absque igne – няма дим без огън
Non exemplis, sed legibus iudi candum est – трябва да се съди не на основание на примерите, а на основание на законите
Non multa, sed multum – по-добре по-малко, но по-добре
Non numeranda sed ponderanda argumenta – доказателствата са добри с качеството си, а не с количеството си
Non progredi est regredi – да не се върви напред означава да се върви назад
Non s с holae, sed vitae discumus – ние се учим не за училище, а за живота
Non scripta, sed nata lex – неписаният закон е природен закон
Nosce te ipsum! – опознай себе си
Novux rex, nova lex – нов цар – нов закон
Nuda veritas – голата истина
Nudis verbis - голословно
Nudum jus – формално право
Nulla dies sine linea – нито ден без ред
Nulla poena sine lege – няма наказание без закон
Nulla regula sine exeptione – няма правило без изключение
Numerantur sententiae, non ponderantur – гласовете се броят, а не се претеглят
Nuptias facit consensus – брак се сключва по съгласие

O

Occasio facit furem – случаят прави човек крадец
Omnia mutantur, nihil interit – всичко се изменя, нищо не изчезва
Onus probandi – доказателствена сила
Onus proferendi – тежестта на доказване
Otium post negotium – почивка след делото
Oрus citatum – цитираното съчинение


P

Pacta sunt servanda – договорите трябва да се спазват
Pax quaerenda est – за мира следва да се бориш
Per aspera ad astra! – през тръните към звездите
Per usum – на практика
Perdissima republica plurimae legis – най-много закони са издадени в най-трудните години на републиката
Periculum est in mora – опасност от забавяне
Persona (non) grata – лице, което не се ползва с доверие
Persona alieno iuri subiecta – лице, подчинено на чуждо право
Poena sine lege – наказание без закон
Post factum – след стореното
Post scriptum – след написаното
Pro bono publico – заради общественото блато
Pro et contra - за и против
Pro nunc – в даденото време, на днешния ден
Pro venia docendi – за получаване право да се преподава
Probatum est - изпитано
Publicum privato est praeferendum – общественото следва да се предпочита пред частното

Q

Qui habet aures audienti, audiat – който има уши, да слуша
Qui nescit tacere, nescit et loqui – който не умее да мълчи, не умее и да говори
Qui nimis propere, minus prospere – който излишно бърза, той и ползата пропуска
Qui nimium probat, nihil probat – който доказва твърде много, той нищо не доказва
Qui tacet, consentire videtur – който мълчи се съгласява
Quid leges sine moribus vanae proficiunt – каква е ползата от закони, когато няма морал
Quis? Quid? Ubi? Quibas auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? – кой, какво, къде, с чия помощ, за какво, по какъв начин, кога
Quod licet Jovi, non licet bovi – което е позволено на Юпитер, не е позволено на бика

R

Ratio decidendi – решаващ довод
Ratio dubitandi – съмнителен довод
Recte facti fecisse merces est – наградата за доброто дело е неговото извършване
Reductio ad absurdam – довеждане до абсурд
Repetatur – нека бъде повторено
Repetitio est mater studiorum – повторението е майка на научаването
Respondere, cavere, agere – да даваш отговори, да съставяш документи, да представляваш пред съда (трите вида дейности на юриста)

S

Salus populi suprema lex – благото на народа е най-висшия закон
Salus rei publicae - suprema lex – благото на държавата е най-висшия закон
Scientia potentia est - знанието е сила
Scio me nihil scire – аз знам, че нищо не знам
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – знанието на законите се състои не в помненето им наизуст, а в разбирането на смисъла им
Si res ita sint, valeat iustitia – ако делата са такива, то да възтържествува правосъдието
Si vis pasem, para bellum – ако искаш мир, готви се за война
Sic transit gloria mundi – така минава световната слава
Sine ira et studio - без гняв и пристрастие
Status praesens – сегашното положение на нещата
Stricte sic dicta – наричана в точния и стриктен смисъл на думата
Suum cuique – всекиму своето

T

Tempora mutantur et nos mutantur in ills – времената се менят и ние заедно с тях
Terra incognita – непозната земя
Tertium non datur – трето не е дадено

U

Una hirundo ver non facit – една лястовица пролет не прави
Urbi et orbi – към Рим и към Света
Ut ameris, amabilis esto – за да те обичат, бъди достоен за любов
Ut audivi – както чувам
Ut credo – както вярвам
Ut res magis valcat – тълкуването трябва да бъде такова, че да се запази делото
Ut vidi – както виждам

V

Veni, vidi, vici – дойдох, видях, победих
Veritas odium parit obsequim amicos – истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели
Vestra salus - nostra salus – вашето благо е наше благо
veto - забранявам
Via dolorosa – пътят на страданията
Vice versa - обратно
Victoria nulla Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes – истинската победа е тогава, когато врагът се признае за победен
Vita brevis, ars longa – животът е кратък, изкуството вечно
Vive valeque – живей и бъди здрав
Vivere est cogitare – да живееш, значи да мислиш
Volens – nolens – волю-неволю
Vox populi - vox dei – глас народен – глас Божи3
БСП тръгва на щурм срещу AC/DC и властта
Петък, 14 Май 2010

 ▲ AC/DC няма никакъв шанс...
снимка:Фотоотдела на революцията „Смърт на AC/DC!”. „Долу империалистическото влияние!” „Да живее Йосиф Кобзон и братския Съветски съюз”.

С тези плакати излизат срещу австралийските рок титани столични привърженици на шлагера от епохата на развития социализъм.

Близо 2 млн лева са отпуснати за акцията срещу упадъчните явления, едно от които е и AC/DC. Парите са от касата на младежкото, средновъзрастовото и третовъзрастовото движения на БСП. Отговорник за протестите, които започват в петък преди концерта на стадион „Васил Левски”, е депутатът и активист на партията-столетница Кирил Добрев. „Левски ще се обърне в гроба като чуе стърженето и крясъците на извратените типове от есидисито. Ние освен леви сме и родолюбиви и няма да допуснем гавра с паметта на Апостола, чието име носи стадиона!”, заяви Добрев на спешното съвещание, свикано на „Позитано” 20. На него се явили още поета-чекист-пенкилер Цвятко Цветков, Татяна Дончева, която помислила, че ще се раздава гедееровския крем за лице „Д-21”, останал в складовете за военно-временни запаси, както и още стотина активисти, които мислели че почва пленум на БСП. Появил се дори Дичо, който претендирал да е подгрядаща група на протестите.
Формиран бил спецотряд от някогашни участници във фестивала за политическа песен „Ален мак” в Благоевград. Те ще причакват в съседните на стадиона улички привърженици на AC/DC и ще ги уговарят с добро да се откажат от концерта, а ако не успеят, ще пробват и с лошо.

Откъм Пионерския дворец, осквернен и превърнат от демокрацията в Семинария, вождът на червените Сергей Станишев щял да се спусне с трамвай и в дует със Стефан Данаилов да изпълнят „Ние сме на всеки километър”. Щом наближат кръчмата „Под липите” към тях ще се присъединят ловки пенсионери, които ще се метнат в трамвая и ще пътуват гратис, напук на кметицата Фандъкова. Че коя е тая, бе!

Бесепарската лъвица Мая Манолова също зарязала вечерните си рандевута и секссеанси, за да се включи в мащабната операция по издигане морала на заблуденото население. Тя дори осигурила силова бригада от Кюстендил да респектира по-емоционалните рокаджии.

Към стадиона ще има и лъч от паметника на Съветската армия. Ветерани на родната естрада ще пеят дружно „Я подай ми, мила мамо, синьото елече” и „Широка страна моя родная”.

Втори лъч ще тръгне от Руското посолство и парк-хотел „Москва”. Ще го оглавяват Нешка Робева и Антон Кутев. Наближат ли стадиона през Парка на свободата, носещ днес мракобесното име Борисова градина, към тях спонтанно ще се присъединят представители на будното студентство, предвождани от ректорът на УНСС проф. Борислав Борисов, които лани успешно саботираха младежките протести пред Народното събрание и предизвикаха полицейското насилие.

Организаторите на народния ляв гняв са обещали всичко да мине шумно и мирно, но за всеки случай са приготвили три-четири кутии пластичен взрив С-4, петдесетина капсул-детонатора, 5 кашона нападателни гранати, стотина сандъка с автомати „АК-47-М”, няколко танка в Горна баня и двата останали здрави самолета под командването на Румен Петков и брат му. По традиция, след атентата в църквата „Света Неделя” през 1925 г, левите сили не тръгват на мероприятие с голи ръце...

Идеята е, когато всички се съберат в центъра до стадион „Васил Левски”, протеста срещу скапаняците от AC/DC да прерастне в масов поход срещу властта на Бойко Борисов, Цветан Цветанов и въобще на ГЕРБ. Девет месеца след като излязоха от властта и им секнаха всички кранчета, левите усетиха кризата и на собствения си гръб, което активира революционните им пориви. В тази връзка Емилия Масларова е мобилизирала група пенсионери, които да скандират нон-стоп: „Искаме почивка на море. Долу ръцете от социалния дом в Стара Загора!” Специално за случая на Масларова и осигурили негладена синя престилка с няколко петна от машинно масло и грим под очите, за да изглежда недоспала и уморена.

Очаква се през съботния ден протестите да продължат, а в неделя сутринта народното движение да е набрало скорост, елитен отряд от запасни генерали да е превзел военното министерство, радиото и телевизията, а към обед Станишев да обяви победата на отечествено-фронтовското правителство. Вече било договорено с руския посланик в понеделник то вече да е признато от Кремъл, а във вторник ще положи клетва пред Георги Първанов, който по това време вече няма да е президент, а генерален секретар.

В четвъртък ще стартира първия петилетен план за борба с кризата под надслов „Петилетката за три години!” Същата вечер в информационните емисии ще бъдат обявени резултатите от проведените социологически проучвания, които ще покажат пълна подкрепа за новата народна власт. Ще се насрочи и реферандум в подкрепа на диктатурата на пролетарията. От цялата страна към София ще се стичат доброволни отряди за защита на революцията. Алексей Петров и „наглите” ще излязат на свобода и ще се включат веднага в сформирането на Народна милиция. Тяхното място в ареста ще заемат организаторите на концерта на AC/DC, самите изпълнители като австралийски империалистически шпиони и най-върлите им фенове. Новосформираният Народен съд ще се заеме немедлено с всички пършиви демократи, но най-вече с Цецо Цветанов, този враг на народа.

Четвъртък и петък ще бъдат обявени за национални празници, ще има и манифестация, а след това прием в Бояна. В събота обаче няма да се почива, защото е обявен ленински съботник, за да се положат основите на нов мавзолей. В същият ден трудещи се от Плевен, Никопол, Свищов, Оряхово, Враца и други селища на Северна България ще отпочнат строежа на Втора атомна в Белене. Трудовият подем няма да подмине и селата, където измъчени селяни ще изгорят на площадите документите на кооперациите и ще обявят ренесанса на ТКЗС-тата.

Ето как атакувайки омразната AC/DC в страната ще се възцари радост и спокойствие, вдъхновение и творчески ентусиазъм. Ще се отпуши градивната енергия на народа и той ще поеме по нов път – прогресивен и правилен.

Разбира се, всенародният порив към светло бъдеще, ще бъде изографисан от акад. Светлин Русев, описан от акад. Антон Дончев и възпят от Слави Трифонов. След време пък проф. Николай Овчаров ще открие доказателства за него на Перперикон...

Живко Тодоров - Янко
 >:D >:(

4
Може да не разрешават повече паркоместа или гаражи.
виж наредбата за паркиране и питай в общината къде попадаш
Ето я наредбата

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
> Разпечатай
@ Изпрати

Държавен вестник брой: 93
Година: 2004
Орган на издаване: МРРБ
Дата на обнародване:
19 Окт 2004
Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 1.
(1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство.
(2) При извършване на основни и текущи ремонти на съществуващи улици, чиито функционални, транспортни и технически характеристики не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се предвиждат организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението.

http://www.econ.bg/law/enactments/article122241/naredba_2_ot_29_yuni_2004_g_za_planirane_i_proektirane_na_komunikacionno-transportnite_sistemi_na_urbaniziranite_teritorii

Виж раздел V

5
http://www.ikosolar.com/?view=&pid=142


Покривите играят критична роля за енергийното управление на сградите. Просторните покривни повърхности не само трябва да бъдат надеждно и трайно изолирани, но също така трябва и да предлагат на собственика широк диапазон от опции във връзка с икономиите на енергия и генерирането на такава. Принадената стойност на един такъв покрив се постига чрез употребата на хидроизолационни системи с висока дълготрайност и здравина (с или без топлоотразяващи свойства), които да действат в хармония с ефикасни термоизолации, събиране и преработка на дъждовните води, природосъобразни системи за „Зелени покриви” или генерирането на частна електрическа енергия посредством инсталирането на фотоволтаични системи.

IKO solar генерира безплатна и екологично чиста енергия.
Нарастващият дефицит от традиционни енергийни запаси, постоянното поскъпване на енергията, както и растящото безпокойство за околната среда ни принуждава да търсим алтернативни източници на енергия. Най-очевидният източник в този контекст е неизчерпаемата слънчева енергия. Леките соларни модули на IKO са сред най-ефикасните системи за
превръщането на слънчева енергия в оползотворимо електричество. Следвайки договореностите на Протокола от Киото, правителствата взеха важни решения относно редуцирането на парниковите газове. В резултат осигуряването на директна държавна подкрепа при инвестиране в електрически генериращи покривни системи е осезаем факт. По тази причина инсталацията на слънчевите модули IKO solar е особено привлекателно капиталовложение.
IKO solar Ви дава възможност да направите инвестиция, която ще Ви носи сериозни приходи и дивиденти, като същевременно незабавно имате и достъп до държавни субсидии.
http://www.jilishta.com/Armormat_Solar.html

Ако някой има опит или знае ценовите листи, да помага.
Изглежда интересно и не се изисква разрешение за строеж

Страници: [1]