Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Теми - admin

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 11
32
Данъци и такси / НАП и данъкоплатците
« -: 28 Октомври, 2011, 22:30:34 »


В последно време държавата предприе няколко мерки за да следи по отблизо дейността на данъкоплатците. Бяха ограничени плащанията в брой, бяха задължени производители и търговци на горива и алкохол да сложат измервателни уреди в своите обекти, а до края на март 2012 година, всички касови апарати трябва да имат дистанционна връзка с НАП.

Не е тайна, че повечето от тези идеи са стари предложения на НАП, които по една или друга причина досега не са приемани. НАП има своите аргументи да иска тези промени и в този коментар няма да разсъждаваме дали те са правилни или не. Когато НАП иска промени, за да си върши по-добре работата, то и данъкоплатците като „клиенти” на НАП са правото си да поискат промени в системата на НАП, за да могат и те да си вършат по-лесно работата.
За какви промени става въпрос?
http://www.sobstvenik.com/?p=3701

33
Декларацията по чл.16, ал.1, т.11 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


    От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица /собственици или ползватели/ или от упълномощен от тях представител.

    Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се ползва през цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

    Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота по образец.

    Къде се подава – Декларацията се подава в Община Стара Загора.

    От кого се приема в Община Стара Загора - Декларацията се приема от длъжностно лице в Информационен център и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички задължени за такса битови отпадъци лица са я подписали.


Указания за попълване на декларацията

1.1. Попълват се имената – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора – физическо лице или наименование на предприятието – собственици или ползватели на дадения имот.
1.2. Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на предприятието.
1.3. Попълват се имената на представляващия предприятието или на упълномощения представител на физическото лице по т.1.1.
2, 3, 4 и 5 се попълват по начина, посочен в т.1 за другите съсобствeници или ползватели.
6. Попълват се последователно:
партидния номер на имота
вида на имота – апартамент, ателие, земя и др.
точния адрес на имота
годината, за която се отнася декларацията
7. Записва се датата, на която е подадена декларацията.
8. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при юридическите лица – подпис на ръководителя или на главния счетоводител и печат на предприятието.
 

34

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16, ал.1, т.11 от  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1.    от ... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
   /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето;наименование на предприятието, БУЛСТАТ/
1.2.    адрес ...
    /адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
1.3.    представлявано от ......................................................................................ЕГН ................................... / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
2.    и ... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
   /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
представлявано от ................................................................................ ЕГН .........................................
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
3.    и ... ЕГН .........................................
                  /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/
4.    и ... ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/
5.    и ... ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ...
/адрес на местоживеене на лицето/

    УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
6.    Декларираме в качеството си на задължени за такса битови отпадъци лица, че имот с партиден № ............................................, представляващ ..............................................................
..., находящ се на адрес: ...
...
    /гр.(с.), общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./
няма да се използва през цялата ............................... г.

Дата ......................            Подпис на декларатора/рите:
1.    ............................................................
2.    ............................................................
3.    ............................................................
4.    ............................................................
5.    ............................................................

35
До
Кмета
На
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                                                                               
                                                                                                       
                                                                                 
                   
М О Л Б А ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община
1. от …...
(наименование на предприятието)
2. със съдебна регистрация №.......................................................................................
3. БУЛСТАТ ...................................
4. Седалище и адрес на управление ....................................................
5. Данъчен адрес  ...................................................................................
 6. Чрез представител ...
 (трите имена) ......................................................................... ЕГН ...............................
7. на длъжност ................................ тел. за връзка    .............................

Уважаеми господин / госпожо Кмет,
 Моля за ........................... година за нежилищен имот на предприятието с 
партиден №  ......................................... представляващ  …………………….. 
адрес: ...
 находящ се на...
 да бъде допуснато пряко договаряне с фирма за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и такса битови отпадъци да бъде определена по реда на чл. 24, ал. 6 от наредбата.
 ПРИЛОЖЕНИЕ:
 нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;
 удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
 документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма да извършва услугата Дата ....................                   Подпис:...........................

36
  ДО
                                                                          КМЕТА
                                                                          НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                                                                          ЧРЕЗ
                                                                           ДИРЕКЦИЯ “РТД” - СО
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община
                  1.     от
                  ...
                  (наименование на предприятието)
                  2.     със съдебна регистрация №
                  .......................................................................
                  3.     БУЛСТАТ ...........................................
                  4.     Седалище и адрес на управление
                  ..............................................................
                  5.     Данъчен адрес
                  .............................................................................................
                  6.     Чрез представител
                  ......................................................................................
                  (трите имена)
                  ..............................................................................
                  ЕГН ....................................
                  7.     на длъжност .........................................
                  тел. за връзка ..............................
                  Уважаеми г-н/жо Директор,
                  Декларирам/е, че за имот с партиден №
                  .........................................      представляващ
                  .................................................................................................
                  (вид на имота)
                  Находящ се на адрес:
                  ......................................................................................
                  (гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)
                  През ........................ г. таксата за битови отпадъци ще
                  се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и
                  ще използваме следните съдове за битови отпадъци при седмична
                  честота:
                  .............................................../............................................................
                 (вид и брой)                                                 
                                                        (седмична честота)
                  ................................................./..........................................................
                  (вид и брой)                                                 
                                                         (седмична честота)
                  ............................................../............................................................
                  (вид и брой)                                                 
                                                         (седмична честота)
                  Дата ....................                                 
               
  Подпис на декларатора:

37
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
ПАМДТ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община
1.1 от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)
1.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
1.3 адрес ............................................................ тел ...............................
 (адрес на местоживеене на лицето)
2.1. от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН  на лицето)
2.2собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
2.3 адрес ............................................................... тел .............................
3.1от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)
3.2собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
3.3 адрес .............................................................. тел .............................

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Декларирам/е в качеството си на задължени лица по чл. 27, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, че към настоящия момент в имот с партиден №........................ представляващ................................................
 (вид на имота)
находящ се на адрес:....................................................................................
 (гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)
не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и същият се намира извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване от Столична община.


Дата ....................                  Подпис на декларатора/ите:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

38
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
ПАМДТ - СТОЛИЧНА  ОБЩИНА


Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община
1.1 от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование
на предприятието)
1.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване
за декларирания имот – вярното се подчертава
1.3. адрес...........................................................тел. ...................................
 (адрес на местоживеене на лицето или седалище и адрес на
управление на предприятието)
1.4. представлявано от ............................................. ЕГН..............................
(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия –
попълва се за предприятието)

Уважаеми г-н Директор,

Декларирам/е в качеството си на задължени лица по чл. 27, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, че имот с партиден №
....................................... представляващ ..............................................................................
находящ се на адрес: ...
 (вид на имота)
...
(гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)

не се използва през цялата ........................................... г.


Дата ....................            Подпис на декларатора/ите:
1. ........................................

39
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕСТНИ ТАКСИ

Такса за битови отпадъци

Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.

Чл. 19. (1) До 10 октомври кметовете на райони изпращат в  дирекция “Регулиране на търговската дейност” - Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, с приложен картов    материал.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите на районите, в които ще  се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.

(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните  администрации и в Интернет сайта на Столична община.

(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън  границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или   други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.

Чл. 20. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири  равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца, следващ придобиването на имота.

(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса   от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването   им.

(4) За обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 собствениците, а при   учредено вещно право на ползване - ползвателите на имота подават декларация по образец в съответните отдели “Местни    данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община по местонахождение на имота.

Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на  предприятията се определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;
2. чрез пряко договаряне;
3. пропорционално в промили.

Чл. 23. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията по реда на чл. 22, т. 1 предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност” декларация по образец (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината.

(2) В седемдневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 дирекция "Регулиране на търговската дейност" изпраща за  процедиране екземпляр от нея в дирекция "Приходи и   администриране на местни данъци и такси" и в Столичен инспекторат.

(3) Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци.

(4) Освен таксата по ал. 3 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 24. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за  нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година молба по образец  до кмета на Столична  община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.   Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на   услугата, както и срок на действие - една календарна година;
2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

(3) Въз основа на документите по ал. 2 до 30 декември кметът  на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за  които се допуска пряко договаряне. В седем дневен срок от  издаване на съответната заповед дирекция “Регулиране на търговската дейност” изпраща екземпляр от нея за процедиране в  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” и   в Столичен инспекторат.

(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2. В този случай предприятията заплащат такса за битови  отпадъци по реда на чл. 26.

(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал. 2, т. 1 предприятията ползващи услугата уведомяват в седемдневен срок  кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на  търговската дейност" и от началото на месеца следващ прекратяването на договора дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 26.

(6) Предприятията, сключили договори с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 25. (1) (номерирана и изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 2 собствениците или ползвателите с учредено вещно право на ползване в 7-дневен срок от декларирането им съгласно чл. 17 от Закона за местните данъци и такси могат да  упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24.
(2) (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Лицата по ал. 1, освен документите по чл. 23 и чл. 24, представят и:
1. копие от декларацията по чл. 17 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.
(3) (нова с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса за битови отпадъци по чл. 23 и чл. 24, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на декларация (заявление) до кмета на Столична община, чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност", в седемдневен срок от декларирането на имота съгласно чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 26. (1) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Извън случаите на чл. 23 и чл. 24 такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се определя пропорционално в промили на база отчетна стойност на имотите, като разпределението на размера на промила е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Разпределението на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 27. (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределянето на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) (изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци.

(4) За имотите по ал. 3 собствениците, респ. ползвателите с  учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация  по образец (Декларация № 3) придружена с документи  удостоверяващи правата им в отдел “Местни данъци и такси” на  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”  по местонахождение на имота в срок от 1 ноември до 31 декември  на предходната година.

(5) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За новопридобити незастроени нежилищни имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се осъществява строителна дейност до края на текущата година, собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, подават декларация за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота в 7 (седем) дневен срок от декларирането му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.

(6) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
В случаите по ал. 5 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и/или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(7) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
При промяна на декларираните по ал. 5 обстоятелства, собствениците респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, в седем дневен срок от настъпването й уведомяват отделите „Местни данъци и такси" към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси"

Чл. 28. (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя съобразно последните, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица.

Чл. 29. (1) Пряко договаряне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се допуска само за нежилищни имоти на   предприятията.
(2) (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Фирмите-оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община, услуги по реда на чл. 24 с цени, по-ниски от тези, определени в договорите със Столична община.
(3) Контролът по прилагането на Раздел І "Такса за битови  отпадъци" се извършва от Столична община - дирекция "Регулиране на търговската дейност" и Столичен инспекторат.

Чл. 29а. (нов - с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
(1) Категориите лица по чл. 9, ал. 1, се определят с решение на Столичен общински съвет.

40
НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.
(2) С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4) Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.
Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ.
(2) Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както следва:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от първа до трета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от четвърта и пета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел II на образец № 2.
(3) Непосочените в ал. 2 образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3.
(5) Не са предмет на наредбата техническите предписания и решения (технологии) за изпълнение на строителните и монтажните работи.
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите по чл. 1, ал. 1 се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Заверката по ал. 1 се извършва, преди разрешението за строеж да се връчи на възложителя. Разрешението за строеж влиза в сила:
1. след изтичане на срока по чл. 149, ал. 3 ЗУТ за обжалване от заинтересуваните лица, ако не е обжалвано;
2. след изтичане на срока по чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 5 ЗУТ за служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, ако не е издадена заповед за отмяната му;
3. от датата на потвърждаването му от органа по чл. 216, ал. 5 ЗУТ, при липса на последващо обжалване по съдебен ред, а при обжалване - от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването му.
Чл. 4. (1) Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.
(2) Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 2 ЗУТ в присъствието на определените с тази наредба лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.
(3) За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от тази наредба, които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) За строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.
Чл. 5. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно тази наредба.
(2) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересуваните страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.
(3) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
(5) Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката независимо от обстоятелствата по ал. 3 и 4.
(6) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(7) Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна". При спорове:
1. решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;
2. отмяна на техническо решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок;
3. между участници в строителството на строежи от пета категория, за които не се изисква строителен надзор, същите се решават от регионалната дирекция за национален строителен контрол; началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.
Чл. 6. (1) За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.
(2) Нарушенията по тази наредба се установяват с протоколи и актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.
Глава втора.
ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
(2) Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а):
а) раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ;
б) раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;
в) раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна"; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3) - съставя се от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа;

41
Има един човек който пище коментари на различни места с псевдоним Хан Крум.
Тук ще се опитам да събера някои негови мнения

Антициганските отклонения на смазаните плебеи от престъпленията в управлението на екскомунистическата шайка бяха основна медийна линия години наред , Новинар също не пропускаше да насъсква читателите си с етническа омраза. Сега, каквото ще се сърба, тепърва предстои. Днес-утре ще още започнат първи сблъсъци и проливане на кръв, озлобената тълпа, култивирана с простащина и чалга, няма да се спре.

В същото време лидерите на политическите партии се спотайват ,вместо ясно да се разграничат от масовизирането на протеста срещу убийството в Катуница( при десетки хиляди избити по пътищата), политиците си мълчат позорно, снишени заради предстоящите избори, да не би да сбъркат пред избирателите. Подобно пасивно позорно поведение не вещае нищо добро, то ясно дава послание, че им липсва категоричност и авторитет пред населението. Главна вина носи и МВР, даващо закрила на организираната престъпност, култивирала и "асимилирала" за своите цели и голяма част от циганското население.

Простакът Волен Сидеров налудничаво разпалва конфликта, а колебливите действия на премиера и президента доказват,че са само пионки в нечии твърде познати от миналото ръце.
Разбира се, тези т.нар. цигански босове нямаше да ги има, ако МВР си отваряше очите пред масовите сцени с надвикващи се цигани по пазарите: "Цигари мъжки-дамски,батко,айде" и пр., и пр. примери от ежедневието. Че циганските фамилии бяха още впрегнати в услуга на престъпните български мафиотски екскомунистически кланове още в началото на прехода, е известен факт на всички познавачи на метаморфозата.

"Кихането" на съответните полицаи и шефовете им е тъкмо онази предпазна стряха, под която се крият босовете на цигансктата престъпност. Циганите винаги са били страхливи, покровителите им от МВР ги научиха да стават нагли и организирани престъпници за какви ли не престъпни начинания ( вземете изборните гласове например), а липсата на достатъчен брой "четници-извършители" сред оределите български младежи за свършване на черната работа в хилядите ежедневни престъпни кроежи впрегна циганите в инак забранени с табу "бели" територии като пласирането на наркотици и контрабандата с цигари и алкохол и т.н.

 От извършители на дребни криминални деяния,главно тарашене по селскостопански дворове и градини, кражби на метали и пр., днес вече ги виждаме представители на циганското малцинство в типични формирования на организирани банди , добиващи злост за убиване и показно самочувствие на толерирани от властта престъпници, търсещи дори поле за надмощие над българските бандити. Разбира се, екскомунистическата мафия би могла с петнайсетина показни убийства да си опази периметрите, в това отношение примерите са стотици, а разни СИК- самодейци и пр. бяха бързо ликвидирани.

 Тъкмо "циганията" в организираната престъпност е твърде деликатна тема на фона на европейските договорености за правата на човека и нашите дс-босове бързо надушиха изгодата от безнаказаността по понятни причини към циганските престъпления, съответно се възползваха и в края на краищата "циганизираната престъпност" се оказа мого изгодна ниша. Новите насъсквания за "антициганска революция" идеално обслужва интересите на господстващия дс-елит в търсенето на отдушник на озверяващите българи.
Ние допускахме опростачване и зверска злост, ние доускахме изстъпления на лумпенизирани "агитки", вие допускахме платения с рубли психопат Сидеров да върши своята пъклена цел - разпалване на граждански и етнически конфликти в България. Ние допускахме най-корумпираната сила у нас, още ръководеща и контролираща престъпността на всички нива - МВР да вземе властта.

Ние допуснахме мутри и ченгета да вземат в ръцете си управлението на държавата. Ние допуснахме екскомунистическата каста да завърши своята престъпна метаморфоза. А сега накъде? В тъмното никой не гледа кой е циганин, кой българин, всеки може да убива и граби, озверялата тълпа е безлика. Явно диктатурата на Бойко Борисове търсена на всяка цена цел, чието осъществяване се подготвя старателно.
Хан Крум

42
Изключителни онлайн ресурси на Пери-Castaeda библиотека на Университета на Тексас в Остин серията за топографски карти, създадени от американската армия. Те датират главно от 1940 и 1950-те, така че те са по-подробни в райони на военните действия по време и след Втората световна война. Можете да видите пълнотосъдържание . USGS четириъгълници които са изброени в индекса в САЩ . Макар че картите са малко остарели, те са отлични за локализиране на малки села, намирането на острови, които не са видими и получаване на топографски детайли. Това публикуване е предназначена да осигури както световната площ четириъгълници и карти на града, които показват далеч по- големи подробности (изтегления файл е само около 116 KB .) С добавянето на много 1:1,000,000 мащаб карти, версия 16 предлага набор от 3652 правоъгълници, с 4518 кликването на  връзки в иконата на мехурчета, които ще се заредят в съответните карти в браузъра ви

http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=580009&filename=979772-US_Army_maps_v_16.kmz

43


Накратко причините за кризата в Гърция   
 
Написано от А. Асими      
Четвъртък, 15 Септември 2011 06:38   

                  Ако оставим настрана клишетата и красноречието, които се използват обикновено, за да се обясни необяснимото и създават една по-скоро мъгла отколкото яснота по проблема в която се лутат мастити икономисти, финансисти, социолози и т.н., но правят винаги верните изводи и дават единствено верните решения, ще видим, че кризата в Гърция е логичен резултат на политиката и „грешките” на доскоро Европейския съюз и сега придобил белезите на Германски Европейски съюз, а Гърция е жертвата.
         Този резултат бе заложен още преди 30г.,когато Гърция стана член на Европейската общност и земеделските производители започнаха да получават субсидии за унищожаването на излишъците земеделска продукция, която се изразяваше в хиляди тонове (изкопаваха се ями и се заравяха) за да се подържат определени цени на пазара. Така Гърция стана колело от една машина за изправяне на криви краставици. Тогава около 27% от населението се занимаваше със селско стопанство срещу до 4% в останалите страни от общността и те трябваше да бъдат съпоставими. Нека проследим как се е натрупал този външен дълг през годините.

http://www.forumat-bg.com/ikonomika/1402-nakratko-prichinite-za-krizata-v-gartziya

44
Указ № 115 от 01.04.1954 г. за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство
|
Държавен вестник брой: 26
Година: 1973
Орган на издаване:
Дата на обнародване:
30 Мар 1973
1. (Ал. 1, изм. - Изв., бр. 71 от 1957 г., бр. 81 от 1960 г.) За насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуално (групово или единично) жилищно строителство изпълнителните комитети при народните съвети могат да отстъпват безсрочно, възмездно или безвъзмездно, правото да се построи сграда върху урегулирана държавна земя, предоставена на народните съвети. Построените жилищни сгради върху отстъпените по предходната алинея държавни земи стават собственост на строителите. Последните придобиват право на ползване върху отстъпената им държавна земя.
2.
(Ал. 1, изм. и доп. - Изв., бр. 66 от 1959 г.) Жилищните сгради и помещения, започнати или довършени след влизането в сила на настоящия указ, се освобождават от действието на Закона за наемите, включително и относно допустимите за обитаване площи. В случаите, когато тези жилищни сгради и помещения се отдават под наем, максималният размер на наема се определя съгласно Закона за наемите.
(Ал. 2, нова - Изв., бр. 55 от 1954 г.) От действието на закона за наемите се освобождават и жилищните сгради и помещения, построени с жилищни спестовни заеми от Българската инвестиционна банка след 1 януари 1948 г. Лицата, които при влизане на настоящата наредба в сила са наематели на такива сгради и помещения, могат да бъдат извадени от тях само след като им бъде предоставено друго жилище, съобразно с досегашното по размери, наем и занятие. Предоставяне на друго жилище не се изисква, ако се касае до опразване, което Законът за наемите допуска без спазване на това условие.
(Ал. 3, нова - Изв., бр. 31 от 1957 г., доп., бр. 66 от 1959 г.) Не се освобождават от действието на Закона за наемите, жилищата посочени в алинеи I и II, чиито собственици живеят в друго жилище с нормиран наем в същото населено място. Не се освобождават от действието на Закона за наемите и жилищата, посочени в алинеи I и II, чиито собственици не са жители на населеното място, в което се намира жилището, освен ако жилището е предназначено за здравни и курортни нужди на собственика и се намира в курортно място.
(Ал. 4, нова - Изв., бр. 46 от 1957 г.) От действието на закона за наемите се освобождават и жилищата, продадени от народните съвети по реда на Наредбата за продажба на жилища от Държавния жилищен фонд, предоставен на народните съвети, издадена въз основа на т. 4 от постановлението на Министерския съвет от 23 януари 1957 г. за насърчаване и подпомагане на кооперативното, груповото и индивидуалното жилищно строителство.
(Ал. 5, нова - Изв., бр. 46 от 1957 г.) Когато купеното жилище се ползува изцяло или от части от наематели, освобождаването от действието на Закона за наемите започва от деня на опразването на жилището изцяло или в съответната част.
(Ал. 6, нова - ДВ, бр. 93 от 1961 г., доп., ДВ, бр. 23 от 1967 г.) Законът за наемите не се прилага по отношение на сгради, построени или завършени в курортните места и във вилните зони на населените места след 6 април 1954 г.
3. (Ал. 1, изм. - Изв, бр. 66 от 1959 г.) Жилищните кооперации и техните членове, както и индивидуалните (групови или единични) жилищни сгради се освобождават от всякакви такси, мита и др. по издаване на документи и скици, даване на строителни линии и разрешителни за строеж, одобряване на планове, вписване и заличаване на ипотеки и др., предвидени в Закона за местните данъци и такси и Закона за държавните такси, както и от данък-сгради за срок от 5 години след окончателното им завършване. От същите данъци и такси се освобождават и жилищните сгради, построени с жилищни спестовни заеми от Българската инвестиционна банка след 1 януари 1948 г.
(Ал. 3, отм., нова - Изв., бр. 66 от 1959 г.) Не се събират държавни и местни такси във връзка и при издаването: на нотариални актове за прехвърляне правото на собственост и за учредяване правото на строеж върху недвижими имоти - застроени и незастроени, на които ще се извърши ново индивидуално, групово или кооперативно жилищно строителство, на нотариални актове за собственост на жилища в построени от жилищно-строителни кооперации сгради при разделянето им и на нотариални актове за продажба на построени за тази цел жилища от народните съвети.
(Ал. 4, нова - Изв., бр. 66 от 1959 г.) Когато прехвърлянето на собствеността или учредяването на правото на строеж е станало преди строежът да е започнал, сградата трябва да бъде построена в 2-годишен срок от деня на нотариалния акт. В противен случай несъбраните такси се събират по реда на Наредбата за събиране на данъците и таксите въз основа на заповед на началника на отдел "Финанси, пенсии и обществено осигуряване" при окръжния народен съвет от лицата, които съгласно договора ги дължат. Изпълнението за събиране на тези такси може да бъде насочено и върху прехвърления за строеж имот.
(Ал. 5, нова - Изв., бр. 66 от 1959 г.) Таксите, събрани до влизането в сила на настоящото изменение и допълнение на указа, не се връщат, а несъбраните не се събират.
(Ал. 6, нова - Изв., бр. 51 от 1960 г.) Не се събират такси по чл. 41 от Закона за местните данъци и такси при продажба на жилища от народните съвети по реда на Наредбата за продажба на жилища от държавния жилищен фонд, предоставени на народните съвети. За заварените случаи при влизане в сила на настоящото допълнение на указа се прилагат разпоредбите на предходната алинея.
4. Облекченията по настоящия указ се отнасят и за жилищата, строени по реда на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 2 март 1951 г. за преустройството на банковата система.
5. (Нов - Изв., бр. 31 от 1957 г.)
(Ал. 1, доп. - Изв., бр. 66 от 1959 г., изм., бр. 93 от 1961 г.) По реда на Закона за собствеността могат да бъдат отчуждавани за народните съвети полски имоти, които по градоустройствените и регулационните планове на населените места, в сила след 18 април 1948 г., се включват в строителната част с оглед върху тях възмездно да се отстъпва правото на строеж за индивидуално жилищно строителство по реда на чл. 1. Такова отчуждаване може да се извършва само след като на собствениците се оставят достатъчно имоти за техните и на членовете на семействата им жилищни, стопански и здравни нужди или ако за същите нужди им бъде отстъпена равностойна държавна земя в района на същия народен съвет.
(Ал. 3, нова - Изв., бр. 81 от 1960 г., изм., ДВ, бр. 23 от 1967 г.) По реда и условията на предходните алинеи могат да бъдат отчуждавани за нуждите на народните съвети и имоти на частни лица във вилните строителни зони с оглед върху тях възмездно да се отстъпва право на строеж за почивни станции, детски лагери и други от този род, както и право на строеж за вили на нуждаещи се граждани. По горния ред могат да се отчуждават и парцели на ТКЗС, включени със съгласие на министъра на земеделието в регулационните планове на вилните зони и курортните части на населените места. Такива отчуждавания могат да се извършват, доколкото парцелите не са необходими за отстъпване право на строеж на членове на ТКЗС. Отчуждените парцели се оценяват както имотите във вилни зони, продавани от ТКЗС чрез народния съвет.
(Ал. 4, предишна ал. 3 - Изв., бр. 81 от 1960 г., изм., бр. 93 от 1961 г.) Отчуждените имоти се оценяват съгласно одобрена от Министерския съвет тарифа.
Чл. 5а. (Нов - Изв., бр. 93 от 1961 г.) От урегулирани и неурегулирани незастроени имоти на частни лица и обществени организации в селата могат да се образуват парцели, които да се отчуждават в полза на държавата. При нужда в парцелите могат да се включват и части от улици, площади и други държавни имоти. Парцелите се образуват с решение на изпълнителния комитет на окръжния народен съвет, съответно на градския народен съвет, при който е създаден съвет по планово изграждане на населените места, и се отчуждават по реда на Закона за собствеността. При отчуждаване по ал. I на собственика трябва да бъдат оставени достатъчно имоти за задоволяване на неговите и на членовете на семейството му жилищни, стопански и здравни нужди. Собствениците на отчуждените имоти се обезщетяват в брой по оценка съгласно утвърдена от Министерския съвет тарифа. Върху парцелите, придобити съгласно ал. I, се отстъпва право на строеж на индивидуално (единично или групово) или кооперативно жилищно строителство съгласно чл. 1 от този указ.
Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 1963 г., изм., ДВ, бр. 23 от 1967 г.) Недвижимите имоти се отчуждават по реда и при условията на чл. 5 и 5а с решение на изпълнителния комитет на окръжния народен съвет по предложение на изпълнителния комитет на съответния общински народен съвет, а за София - с решение на изпълнителния комитет на районния народен съвет, одобрено от председателя на изпълнителния комитет на Софийския градски народен съвет.
6. (Нов - Изв., бр. 31 от 1957 г., изм., бр. 66 от 1959 г.) Върху отчуждените по реда на Закона за планово изграждане на населените места незастроени парцели за групово жилищно строителство с решение на изпълнителния комитет на народния съвет, одобрено от изпълнителният комитет на окръжния народен съвет, може да се отстъпва възмездно по реда на чл. 1 правото на строеж по изключение за индивидуално жилищно строителство, когато парцелите са в строителна зона, определена за малоетажно застрояване, и при условие, че на собствениците са оставени достатъчно имоти за техните и на членовете на семействата им жилищни, стопански и здравни нужди.
7. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) По реда на чл. 55а от Закона за планово изграждане на населените места могат да се отчуждават в градовете идеални части от парцели и от общите части на жилищни сгради в тях, собственост на частни лица и на обществени организации, с оглед правото на надстрояване и пристрояване на сградата да бъде отстъпено на нуждаещи се лица, жители на града, при спазване на действащите регулационни и застроителни планове. При прилагане на ал. I могат да бъдат отчуждавани и реални части от зимнични помещения за създаване на зимници за жилищата в надстроените и пристроените части на сградата, както и реални части от нежилищна площ за изграждане на шахта и съоръжения за асансьор. Такива отчуждавания могат да се извършват при условие, че в двегодишния срок от писмената покана, отправена от председателя на изпълнителния комитет на съответния народен съвет по реда на Гражданския процесуален кодекс, собственикът не осигури необходимите средства за надстрояването или пристрояването на сградата за свои и на членовете на семейството си жилищни и професионални нужди и не започне строежа или в същия срок не прехвърли съответното право на друго нуждаещо се лице при спазване на Закона за реда за прехвърляне вещни права върху някои недвижими имоти и чл. 9 от този указ. При уважителни причини председателят на изпълнителния комитет на съответния народен съвет може да продължи срока с още една година. Отчуждените части от парцелите и от сградите се оценяват съгласно Тарифата за цените на недвижимите имоти, отчуждени за държавна и обществена нужда или отредени за мероприятия по планово изграждане на населените места. Оценките се определят и правоимащите се обезщетяват съгласно Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места. Правото за надстрояване и пристрояване се отстъпва с решение на изпълнителния комитет на градския народен съвет, а за София - с решение на изпълнителния комитет на районния народен съвет.
8. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) Председателят на изпълнителния комитет на градския народен съвет, а за София - председателя на изпълнителния комитет на районния народен съвет, възлага надстрояването и пристрояването по ал. I на предходния член на организация от обществения сектор - строителна организация, трудово-производителна кооперация, промкомбинат, трудовокооперативно земеделско стопанство и др. - по избор и със средства на лицето, получило правото на строеж, като се допуска това лице да влага и свои материали и труд. Преди приемането на надстроените и пристроените жилища народният съвет със средства на лицето, получило правото на строеж, отстранява всички повреди, причинени на имота във връзка със строителството. В отделни случаи, когато собственикът на имота не възразява, председателят на изпълнителния комитет на градския народен съвет, а за София - председателят на изпълнителния комитет на районния народен съвет, може да разрешава надстрояването и пристрояването на сградата да се извърши по стопански начин въз основа на проект със сметна документация, изработен от проектантска организация или правоимащо лице и одобрен от ръководителя на техническата служба при съответния народен съвет. Лицето, получило правото на строеж, трябва да докаже, че е осигурило средствата, необходими за строежа, съгласно сметната документация. Строителните работи се изпълняват под ръководството на лице с техническа правоспособност и под непосредствения контрол на техническата служба при народния съвет в срок, определен от нея. При уважителни причини председателят на изпълнителния комитет на съответния народен съвет може да продължи този срок. Преди приемането на надстроените или пристроените жилища лицето, получило правото на строеж, е длъжно да отстрани всички повреди, причинени на имота във връзка със строителството. При неспазване на срока за изпълнение на строителството по предходната алинея правото на строеж се отнема от органа, който го е отстъпил. Народният съвет довършва строителството и продава построените жилища на нуждаещи се граждани. Лицата, участвали в недовършения строеж, се обезщетяват от народния съвет съобразно с имуществения им принос, определен според действителната стойност на наличните работи по реда на Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места. Надстроените и пристроените жилища се приемат от комисия при народния съвет с участие и на представител на държавния технически контрол. Решението на комисията се одобрява от председателя на изпълнителния комитет на съответния народен съвет. Забранява се новопостроените жилища да се обитават и използват преди приемането им по този ред.
9. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г., отм., бр. 26 от 1973 г.).
10. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) При надстрояване и пристрояване на сгради под режима на етажна собственост, както и при разделяне и преустройство на жилища и други обекти в такива сгради в съответствие със строителните правила и норми и другите действащи разпоредби, могат да се правят, съгласно утвърдения проект, изменения в общите части, включително и свързване на вътрешните инсталации с общата мрежа, без за това да е необходимо съгласието на останалите съсобственици. В този случай ползуващият се съсобственик е длъжен да заплати на правоимащите действителната стойност на съответните общи части от сградата и общите мрежи и да отстрани всички повреди, причинени на имота във връзка със строителните работи.
11. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) По решение на общото събрание на собствениците в етажна собственост, взето с мнозинство от две трети от всички членове, собственикът на отделни помещения може, съобразно с утвърденият проект, да извършва преустройство на тези помещения в жилища, ателиета или други обекти, включително необходимото за преустройството им надстрояване и пристрояване. При съсобственост само от двама души мнозинството се образува съобразно с размера на притежаваните дялове. При равни дялове или когато преустройството се иска от лице с по-малка част, въпросът се решава по реда на чл.32 от Закона за собствеността. За тези преустройства се прилага и ал. II на предходния член.
12. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) За обектите, изградени по реда на чл. 10 и 11, се определят дялове от общите части, съответстващи на тяхната стойност. Ползуващите се съсобственици заплащат на останалите съсобственици увеличения размер на своите дялове. Промените в дяловете се вписват в нотариалните книги безплатно въз основа на нотариално заверено заявление на съсобствениците. Споровете между съсобствениците по тези въпроси се решават по съдебен ред.
13. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1967 г.) Министърът на архитектурата и благоустройството упражнява контрол за правилността и законността на решенията и другите актове на органите на народните съвети по прилагане на този указ съгласно чл.66в от Закона за планово изграждане на населените места.
14. (Нов - Изв., бр. 31 от 1957 г., предишен чл. 7, ДВ, бр. 23 от 1967 г. ) Правото на строеж върху парцели, отчуждени по реда на членове 5 и 6, се отстъпва на частни лица по цени, по които тези парцели са оценени при отчуждаването им.
15. (Предишен текст на чл. 5, изм. - Изв., бр. 31 от 1957 г., бр. 66 от 1959 г., предишен чл. 8, ДВ, бр. 23 от 1967 г.)
(Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 93 от 1961 г.) Член 1 се прилага във всички населени места. Член 5 се прилага в градовете. Отчуждаване съгласно чл. 5, ал. III може да се извършва и в селата. Член втори се прилага в населените места, в които се прилага Закона за наемите. Заварените наематели, настанени по реда на Закона за наемите в жилищни сгради и помещения, които ще се освободят от действието на Закона за наемите от датата на влизане на тази разпоредба в сила, могат да бъдат извадени по реда и условията, предвидени в предходната разпоредба на чл. 2, ал. II.
(Ал. 3, изм. - Изв., бр. 93 от 1961 г.) Член 3 се прилага в населените места, определени от Министерския съвет. Член 6 се прилага във всички населени места. Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на комуналното стопанство и благоустройството.

45
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА
|
1. Опрощават се възникналите до 31 декември 1956 г. задължения на физически лица към държавата, произхождащи от:
а) данъци и такси, включително втори размери и други увеличения, без данък върху оборота;
б) данък върху оборота, плащан от лозари и овощари - производители;
в) вноски по отменения Закон за самооблагане на селското население;
г) глоби;
д) парични конфискации;
е) обезщетения по наказателни постановления, издадени от несъдебни органи;
ж) задължения по начети, без тези от престъпления, в размер до 0,20 лв. главница, като за задълженията в по-голям размер се опрощава частта до 0,20 лв;
з) задължения от неправилно получена пенсия;
и) задължения, преминали от ликвидираните търговски и о.о. дружества;
к) задължения по отменения Закон за селскостопанско настаняване на бежанците;
л) задължения, преминали от бившата Погасителна каса;
м) задължения по заеми на новобрачни двойки;
н) задължения, преминали от ликвидирани държавни предприятия, машинно-тракторни станции и напоителни системи;
о) задължения за съдебни разноски.
Датата на възникването на задълженията се установява с писмени документи.
Опрощават се всички лихви по изброените по-горе задължения.
2. Опрощават се лихвите по възникналите след 31 декември 1956 г. задължения към държавата, изброени в чл. 1, дължими за времето до 31 декември 1963 г.
3. Опрощават се задълженията на физически лица към национализирани предприятия, възникнали преди национализацията, и лихвите върху тях.
4. Опрощават се дължимите вноски от физически лица по задължителното застраховане на имуществата за времето до 31 декември 1956 г. и лихвите върху тях.
5. Опрощават се задълженията на лицата, получили или заели държавни дворни места за построяване на жилища в селата, на които е признато право на строеж по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места.
Освобождават се от задължението да заплащат обезщетение лицата, получили или заели държавни дворни места, на които е признато право на строеж по Указа за ликвидиране отношенията по законите за уреждане собствеността върху дадени или заети места за жилища на бездомниците.
6. Признава се безвъзмездно правото на строеж на лицата, заели без основание държавни дворни места или получили такива места по разни закони - в селата до 15 декември 1951 г. и в градовете до 15 ноември 1934 г., ако са ги застроили до 1 септември 1956 г. и не са ги изплатили.
На лицата, заели или получили държавни дворни места в градовете от 15 ноември 1934 г. до 15 декември 1951 г. и застроили ги до 1 септември 1956 г., правото на строеж се признава срещу заплащане по тарифата, предвидена по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места.
7. Опрощават се задълженията срещу държавни дворни места, получени по Закона за трудовата поземлена собственост в селата до 10 ноември 1953 г., ако местата са застроени с жилищни сгради до 1 септември 1956 г.
8. Дължимите суми срещу признатото право на строеж в градовете по този закон и по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места, се изплащат в срок от пет години, считано от 1 януари 1965 г., на равни шестмесечни вноски, платими до 30 юни и до 31 декември всяка година.
В случай че длъжникът не внесе в срок две последователни шестмесечни вноски, цялото вземане става изискуемо и се събира по реда на Наредбата за събиране на държавни вземания от финансовите отдели при народните съвети.
9. Разпорежданията на този закон не се отнасят до задълженията на чуждестранни лица.
Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите и министъра на правосъдието.

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 11