Автор Тема: КАТЕГОРИИ НА СТРОЕЖИТЕ  (Прочетена 3367 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил
КАТЕГОРИИ НА СТРОЕЖИТЕ
« -: 24 Май, 2010, 13:30:49 »

Новите промени в Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 65 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.) разпределят строежите в шест категории в зависимост от характеристиките и значимостта им. Така за всяка категория изискванията и разрешителните за строеж вече са различни. Не беше нормално до сега за изграждането например на крупен промишлен обект и на гараж да са нужни едни и същи документи. Тези промени съкращават сроковете за изграждане на къщи, вили и инфраструктура.

Категориите се разглеждат в чл. 137 от ЗУТ. В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират както следва:

1. Първа категория: автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях; преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщителните дейности; строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии; строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества; хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над 50 млн. куб.м или с височина на язовирната стена над 80 м; съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг; електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата; производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях; металургични и химически предприятия, мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им; строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет; недвижими паметници на културата с категория "световно значение" и "национално значение”; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория.

2. Втора категория: пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях; разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности; хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях; електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата; недвижими паметници на културата с категория "местно значение"; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория.

3. Трета категория: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях; елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории; жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях; електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата; паркове и градини с площ над 1 хектар; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.

4. Четвърта категория: частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

5. Пета категория: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители; производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

6. Шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147, чл. 44, 46 и 55)

Към тази категория спадат: временните строежи за нужди, свързани с организация и механизация на строителството или за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии; стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване; монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"; оранжерии с площ до 200 кв.м; басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти; подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти; ремонт на елементите на техническата инфраструктура; огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен; изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м; пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м.

Към тази категория спадат и строежите по чл. 55, в който е отразено, че до реализирането на подробния устройствен план незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други по-добни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет; консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата, които не са от световно или национално значение; остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;

В селата могат да се изграждат постройки на допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от всякакъв вид.

В градовете и във вилните зони постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни могат да се изграждат по изключение само съобразно единен за зоната режим на ползване и застрояване, приет от съответния общински съвет.

Стопанските постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни се изграждат с височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива. В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво за складови нужди

Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) могат да се изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за вилно застрояване.

Второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.

ВАЖНО!

До 27 юли 2004 г. Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) приемаше всички обекти и това бавеше строителството понякога с 6-7 месеца.

Отпадна държавното приемане на масовото строителство от ДНСК. Вече строежите от 5 и 6 категория само се регистрират от главния архитект на Общината.

Източник:
http://www.1001line.com