Автор Тема: ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ  (Прочетена 2656 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил

Въвеждането в експлоатация на строежите се регламентира в Наредба 2 от 31.07.03 г.

Според чл. 2 от Наредбата, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на ЗУТ и Протокол обр.16 за установаване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК), съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване.

Членовете на Държавна приемателна комисия имат право на свободен достъп до всички части на строежа. Лицето, упражняващо строителен надзор, запознава ДПК с изпълнения строеж, съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Комисията установява изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрени проекти или заверената документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството в съответствие с чл. 169, ЗУТ.

Държавна приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й, съставя Протокол обр.16 с предложение за издаване на разрешение за ползване или отказ. На последното заседание на комисията Председателят на ДПК организира подписването от всички членове на комисията на Протокола обр. 16 за установаване годността за ползване на строежа. Не се допуска приемане на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

Разрешението за ползване на строежа се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Протокол обр. 16 е основание за издаване на разрешение за ползване на строежа или отказ за издаване на същото.

Разрешението за ползване е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване, съобразно издадените строителни книжа.

Източник:
http://www.1001line.com