Автор Тема: ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  (Прочетена 9205 пъти)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 265
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
« -: 25 Февруари, 2011, 22:02:17 »


Цел
Основното предназначение на процедурата е да създаде възможност на възложителя да реализира строителство в поземлен имот1, попадащ в земеделска територия2, което да бъде съобразено с предназначението є.

Правно основание
Чл. 12, ал. 3, чл. 59, ал. 2, чл. 60 от Закона за устройство на територията
Закон за опазване на земеделските земи
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи

Участници
1. Възложителят3 на строежа
2. Проектантът, който изработва инвестиционните проекти
3. Консултантът, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващ строителeн надзор
4. Главният архитект на общината, който одобрява инвестиционните проекти и издава разрешението за строеж
5. Общинската служба по земеделие и гори

Описание
Съгласно НЗЗЗ, без да се изисква промяна на предназначението на земеделските земи, в тях се разрешава застрояване, свързано с ползването им, както следва:
1. при имоти с площ до 10 дка ­ на едноетажни стопански постройки със застроена площ до 35 кв. м за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване, които нямат траен статут;
2. при имоти с площ над 10 дка:
а) на стопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно списъка ­ приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2, б. “а” НЗЗЗ, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите;
б) на жилищни сгради за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.
Сградите и постройките в имотите с площ над 10 дка се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване (двор за застрояване или фермерски двор).
Няколко категории земи са изключени от приложното поле на НЗЗЗ. Те са посочени изчерпателно в чл. 3 НЗЗЗ.

Описание
Предварителни условия
Подробен устройствен план4 ­ за имотите над 10 дка.
Действия на участниците
Получаване на виза за проектиране. За получаването є е необходимо подаване на заявление с приложен документ за собственост или друг документ, доказващ качеството възложител, и скица с местоположение, граници и размери на имота в координатна система 1970 г., заверена от съответната общинска служба по земеделие и гори.
Визата се издава от главния архитект на общината (района) в 14-дневен срок от постъпване на писменото заявление на възложителя и за нея се заплаща такса съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и съответната наредба, приета от общинския съвет. За издадената виза не е предвидено съобщаване на заинтересувани лица.
Изработване на инвестиционни проекти. При изработването на инвестиционните проекти се спазват общите правила на ЗУТ и на издадените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи и устройствени зони и на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Допълнителни изисквания относно плътността и интензивността на застрояване, височината на сградите и постройките, а също и отстоянията до съседни имоти са определени в НЗЗЗ.
При разполагането на строежа се има предвид бъдещо урегулиране на поземления имот, като не се допуска застрояване в близост до чупки или ивици, вдадени към пътища, улици или съседни поземлени имоти. За бъдещите строежи задължително се осигуряват водоснабдяване, електрозахранване и транспортен достъп.
В зависимост от категорията на строежа5, за изработения инвестиционен проект може да е необходимо извършване на оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите (ОСИП), съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи6 и сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества7.
След изготвянето на инвестиционните проекти възложителят или упълномощено от него лице подава заявление за тяхното одобряване и/или за издаване на разрешение за строеж. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;
2. ПУП ­ за имотите над 10 дка;
3. виза за проектиране (в случаите, в които няма ПУП);
4. три копия от съгласувания и одобрен инвестиционен проект с изключение на строежите по чл. 147 ЗУТ;
5. ОСИП (с изключение на строежите от шеста категория);
6. положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, ако строежът е първа или втора категория;
7. решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС, в случаите, в които се изисква ОВОС;
8. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
9. специалните разрешителни, изискуеми по специални закони.
Инвестиционните проекти се одобряват в случаите на чл. 143, ал. 1 ЗУТ (когато има изготвена оценка за съответствие) ­ в 7-дневен срок от внасянето им, а в случаите на чл. 143, ал. 3 ЗУТ (разглеждане от експертен съвет по устройство на територията) ­ в едномесечен срок от внасянето им.
Издаване на разрешение за строеж.
Приложими са общите правила на ЗУТ за съдържанието, сроковете за издаване и обжалване на разрешението за строеж.
Заявлението за разрешаване на строителство в земеделски земи се подава до главния архитект на общината, на територията на която се намира поземленият имот.
Когато възложителят изрично е поискал, разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, когато има одобрен проект.
Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешение за строеж се заплащат такси съгласно Закона за държавните такси и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (в случаите, в които разрешаващият орган е областният управител или министърът на РРБ) и съгласно Закона за местните данъци и такси и съответната наредба, приета от общинския съвет (в случаите, в които процедурата по разрешаване на строителство се провежда от общинската администрация).
Разрешението за строеж и един комплект, а по искане на възложителя ­ и повече комплекти от одобрените инвестиционни проекти се получават от възложителя или упълномощено от него лице на място в общинската администрация, респ. администрацията, компетентна да разреши строежа.

Допълнения
- Разрешаване на строителство е необходимо само ако става дума за строеж8 или обект9, притежаващ характеристиките на строеж. Не са строежи преместваемите обекти за обслужващи дейности като павилиони, кабини, маси. Сред строежите не попадат рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи. За тези обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет.
- Издаване на разрешение за строеж не е необходимо за такива строителни и монтажни работи10 като вътрешно боядисване на сгради и постройки, подменяне на покривни материали, вътрешни преустройства, с които не се изменя конструкцията на сградата, вътрешното є разпределение, предназначението на помещенията и натоварванията в тях, както и други текущи ремонти на сгради, съоръжения и части от тях.
- Разрешението за строеж на жилищна сграда във връзка със селскостопанската дейност може да се издава по реда на ЗУТ само в дворове за застрояване с изградени стопански сгради и инфраструктурни мрежи.
- Строежите край водни площи (реки, канали, езера и други) се разполагат с оглед на вероятното им бъдещо коригиране.
- Чл. 147 ЗУТ допуска за изчерпателно изброени в цитираната правна норма строежи разрешение за строеж да се издава, без да е необходимо одобряване на инвестиционни проекти.
- Съгласно чл. 18 ЗОЗЗ собствениците на земеделска земя могат да искат определяне и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земята, когато това им е необходимо за изграждането на обекти, несвързани с използването на земята по предназначение.
- Усложнения при настоящата процедура възникват в случаите на обжалване на издаденото разрешение за строеж от заинтересованите лица по реда на чл. 216, ал. 2 ЗУТ, както и в случаите на служебна отмяна по чл. 156 ЗУТ. Усложнения има и в случаите, в които процедурата завършва не с разрешение за строеж, а с отказ.

Отказ и обжалване
Отказът за издаване на разрешение за строеж се постановява в срокове, в които се издава и разрешението за строеж. Отказът подлежи на обжалване по административен ред в 14-дневен срок от съобщаването пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на територията, на която се намира недвижимият имот. Началникът на РДНСК се произнася в 15-дневен срок от постъпване на жалбата.
Разрешението за строеж подлежи на административен контрол и при служебна проверка, извършена от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 156 ЗУТ. Срокът за произнасяне на началника на РДНСК е 7 дни от уведомяването по реда на чл. 149, ал. 5 ЗУТ.

Правни последици
1. Дава възможност за реализране на строителство в неурегулиран поземлен имот.
2. Разрешението за строеж е основание за сключване на договор за упражняване на строителен надзор, съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка, а също и за разчистване на терена, необходим за строителството.
3. След издаване на разрешението за строеж се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект при изпълнение на строителството. Допустими са и някои съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, изчерпателно посочени в чл. 154 ЗУТ и при строго определени условия.
4. Собствениците са задължени при строителството да отнемат и оползотворяват хумусния пласт, да не увреждат и не замърсяват почвата и да спазват санитарно-охранителните, противопожарните и екологичните норми. Хумусният пласт не се отнема само от земите, предназначени за гробища, залесяване и включени в санитарно-охранителните зони, както и в случаите, когато той е с дебелина под 10 см.
5. Собствениците на едноетажни стопански постройки със застроена площ до 35 кв. м за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване при отчуждаване или комасация, са длъжни да ги съборят за своя сметка и да приберат материалите.
6. За започване на строителство, без то да е разрешено, освен административнонаказателна отговорност по ЗУТ се налага санкция и по ЗОЗЗ.

Пояснения
1 Легалната дефиниция, дадена от ЗУТ (§ 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби) и от Закона за кадастъра и имотния регистър (чл. 24, ал. 2) за поземлен имот е една и съща ­ част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
2 Земеделска територия съгласно чл. 8 ЗУТ е територия, която е предназначена за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и др.) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и др.). Съгласно ЗОЗЗ, предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето. ЗСПЗЗ, а също и правилникът за приложението му стесняват значително понятието за земеделска земя, като определят, че това са земи, които са предназначени за земеделско производство и:
1. не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, или с околовръстен полигон;
2. не са включени в горския фонд;
3. не са застроени със сгради на промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради;
4. не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения.
ППЗСЗЗ уточнява, че стопанските дворове на трудовокооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) и държавните земеделски стопанства (ДЗС) или части от тях, намиращи се извън строителните граници на населените места, са земеделски земи, ако не са застроени и са годни за земеделско производство. Земеделски са и земите, заети със съоръжения или инсталации, които са бракувани или застроени с малоценни постройки, ако са годни за земеделско производство.
3 Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон (чл. 161, ал. 1 ЗУТ).
4 Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. При застрояването в земеделски земи с него се определя разполагането на сградите, постройките и съоръженията в двора за застрояване, като се съобразяват желанията на собственика на земята; местоположението и големината на имота в землището и достъпът до него от полски и други пътища и прокари; ограниченията при ползването на земеделските земи, описани в документите за възстановяване на собствеността им; традициите за застрояване в съответния район; конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията; възможностите за по-компактно застрояване чрез разполагане в съседство или групиране на сгради ­ при нотариално заверено съгласие на собствениците на съседните имоти; възможностите за електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на използваните води.
5 Категориите строежи са определени в чл. 137 (1) ЗУТ, а номенклатурата на видовете строежи по категории се нормира с Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Строежите са категоризирани в шест групи в зависимост от характеристиките, значимостта и рисковете при експлоатация. Категорията на строежа определя режима, на който той се подчинява, по отношение на проектиране, оценяване за съответствието със съществените изисквания към строежите, разрешаване и изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация.
6 Специализирани контролни и съгласувателни органи са органите, чието становище, решение или разрешение се изисква по закон при одобряване на подробните устройствени планове, разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация.
7 Експлоатационните дружества са стопански субекти, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.
8 Строежи съгласно легалната дефиниция на § 5, т. 38 ЗУТ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.
9 Обект според § 5, т. 39 ЗУТ е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.
10 Строителни и монтажни са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

Борислава Кишкилова
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 265
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
Re: ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
« Отговор #1 -: 25 Февруари, 2011, 22:04:39 »
Заявление за разрешаване на строителство в земеделски земи

 
    До
Г-Н ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА (РАЙОН)


З А Я В Л Е Н И Е
 

От

(посочват се трите имена, домашният адрес, телефон на физическото лице възложител или наименованието на фирмата, данни за седалището и адреса на управление, БУЛСТАТ, дан. № , трите имена и ЕГН на представляващия юридическото лице или едноличния търговец, ако заявлението се подава от възложител ­ юридическо лице или едноличен търговец)

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,
Моля на основание чл. 12, ал. 3, чл. 59, ал. 2 и чл. 148 от Закона за устройство на територията да ми бъде издадено разрешение за строеж за строителство на 
(описва се видът на строежа, като се посочват и поземленият имот , местността, населеното място (респ. землището), административният адрес)
Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните необходими документи:
(отбележете с Х в необходимото квадратче)
 документ за собственост; (или друг документ, удостоверяващ качеството възложител)
 подробен устройствен план;
 виза за проектиране; (в случаите, в които няма ПУП)
 три копия от одобрения и съгласуван инвестиционен проект;
 решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; (в случаите, в които се изисква ОВОС)
 оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 ЗУТ, или
 решение на съответния експертен съвет в случаите по чл. 143, ал. 3 ЗУТ; (не се изисква за строежите от шеста категория)
 положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност; (ако строежът е първа или втора категория)
 предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 специалните разрешителни. (изискуеми по специални закони)

С уважение: .........................
 
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 265
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
Re: ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
« Отговор #2 -: 25 Февруари, 2011, 22:07:44 »
НАРЕДБА № 2 ОТ 10.04.1998 Г. ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 48 от 28.04.1998 г.
Навигация в нормативен акт: 

[Начало]
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[Начало]
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.

[Търсене по визиран нормативен акт] [Начало]
Чл. 2. (1) Без да се изисква промяна на предназначението на земеделските земи, в тях се разрешава застрояване, свързано с ползването им, както следва:
1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни стопански постройки със застроена площ до 35 кв. м за съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар, в това число и помещение за обитаване, които нямат траен статут и не се заплащат при отчуждаване и комасация на земята;
2. при имоти с площ над 10 дка:
а) на стопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно списъка (приложението), включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите;
б) на жилищни сгради за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.
(2) Сградите и постройките по ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване (двор за застрояване).

[Начало]
Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се прилагат в следните случаи:
1. за земеделски земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон;
2. за земеделски земи, които попадат в границите на одобрен общ градоустройствен план или в границите на устройствени зони в околоградската територия - до 5 км около големите и средните градове, и 3 км - около малките градове, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на общинския съвет съгласно Наредба № 5 от 1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 48 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1996 г. и бр. 7 от 1998 г.);
3. за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, Държавния съвет или Министерския съвет до приключване на процедурите по ЗСПЗЗ;
4. за земеделски земи, които попадат във втора крайбрежна зона на Черноморското крайбрежие - до 5 км от брега, съгласно Наредба № 2 от 1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 16 от 1995 г.), определена с одобрените териториалноустройствени планове на крайморските общини;
5. на определени отстояния (сервитути) от естествени и изкуствени водоеми, от реки и крайречни диги, от пътища и железопътни линии, от границите на защитени природни обекти, от границите на паркове, лесопаркове, иглолистни и широколистни гори, от минни разработки и др.;
6. в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в охранителните зони на магистралните тръбопроводи, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, архитектурно-строителните паметници, в буферните зони около природните резервати и др.;
7. в хигиенно-защитните зони на депата (сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;
8. в границите на напоителните полета;
9. в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в това число и в свлачищни участъци и райони;
10. на по-малко от 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала и първокласен път и на по-малко от 300 м от оста на пътища на републиканската пътна мрежа от II, III и IV клас, както и на по-малко от 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт.

[Начало]
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

[Начало]
Чл. 4. (1) Застрояване в земеделски земи с площ до 10 дка се извършва въз основа на скица с нанесено от главния архитект на общината местоположение на постройката и местоположението за двора за застрояване - за имоти над 10 дка. Скицата е в мащаб не по-малък от 1:500 и с обхват, достатъчен, за да се прецени дали предвидената постройка се включва правилно в околната обстановка.
(2) Застрояване в земеделски земи с площ над 10 дка се извършва въз основа на застроителни решения, съобразени с действащите устройствени планове, а когато липсват такива планове, застроителните решения се придружават с обосновки за социално-икономическата, технико-устройствената и екологическата допустимост на предлаганото строителство. Застроителните решения се изработват от правоспособни проектанти върху топографо-геодезическа основа в мащаб не по-малък от 1:2000.
(3) Освен проектното решение за разполагането на сградите, постройките и съоръженията в двора за застрояване на отделен имот застроителното решение трябва да съдържа и данни за наличните сгради и съоръжения и в имотите, разположени в непосредствена близост.
(4) Неразделна част на застроителното решение е обяснителната записка. В нея се изясняват видът на сградите и съоръженията и спазването на нормите и условията за застрояване, посочени в чл. 5 и 6.

[Начало]
Чл. 5. Определянето на допустимото застрояване по реда на чл. 4, ал. 2 включва:
1. установяване на частта от имота, в която може да се застроява (двор за застрояване);
2. определяне на застроената площ на всички сгради, постройки и съоръжения;
3. определяне на вида на разрешените строежи и архитектурно-строителните, санитарно-хигиенните, екологическите и противопожарните изисквания към тях.

[Начало]
Чл. 6. Допустимото застрояване се определя, като се съобразяват:
1. желанията на собственика на земята;
2. местоположението и големината на имота в землището и достъпът до него от полски и други пътища и прокари;
3. ограниченията при ползването на земеделските земи, описани в документите за възстановяване на собствеността им;
4. традициите за застрояване в съответния район;
5. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията;
6. възможностите за по-компактно застрояване чрез разполагане в съседство или групиране на сгради - при нотариално заверено съгласие на собствениците на съседните имоти;
7. възможностите за електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на използваните води.

[Начало]
Глава трета
НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

[Начало]
Чл. 7. (1) Площта на двора за застрояване по чл. 5 може да достига до 10 на сто от площта на имота, собственост на физическото или юридическото лице.
(2) Застроената площ на сградите (стопански и жилищни сгради, постройки и съоръжения) не може да бъде повече от 15 на сто от площта на двора за застрояване.
(3) Разгънатата застроена площ на жилищните сгради не може да бъде по-голяма от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки.

[Начало]
Чл. 8. В земеделски земи с площ над 10 дка сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа, а в земеделски земи с площ до 10 дка едноетажните постройки се проектират с височина до 3 м от средното прилежащо ниво до стрехата.

[Начало]
Чл. 9. (1) Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.
(2) Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.

[Начало]
Чл. 10. (1) Земеделските земи и дворовете за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят от техническата служба на общината при издаване на разрешението за строеж.
(2) Оградата се изгражда по граничната линия на имота на собственика, който я строи. Тя може да се разположи поравно от двете страни на граничната линия, когато е постигнато писмено съгласие с нотариално заверени подписи на двамата собственици да изградят обща ограда.

[Начало]
Глава четвърта
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

[Начало]
Чл. 11. (1) Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, същото комплектува преписка, която съдържа:
1. искане до главния архитект на общината за извършване на строителство върху земеделска земя по чл. 2; в искането се изясняват видът и характерът на сградите, които ще се изграждат;
2. документ за собственост на парцела (имота);
3. скица с местоположение, граници и размери на парцела (имота) в координатна система 1970 г., заверена от поземлената комисия.
(2) Въз основа на искането главният архитект на общината определя начина на застрояване на имота по чл. 4, ал. 1.

[Начало]
Чл. 12. (1) Застроителното решение по чл. 4, ал. 1 се съгласува с органите на Хигиенно-епидемиологичната инспекция, районната инспекция по околната среда и водите, електроснабдяването, водоснабдяването и канализацията и със съответната регионална служба "Поземлена собственост" при Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Всяка служба по ал. 1 изразява своето становище в 14-дневен срок по отношение на въпросите, които са от нейната компетентност.
(3) Когато дадена регионална служба изрази отрицателно становище по предложението, собственикът на земята може да го внесе за съгласуване в съответното министерство.

[Начало]
Чл. 13. (1) При положителни становища на всички регионални служби, респективно министерства и други заинтересувани ведомства, и на архитектурно-градоустройствената комисия на общината, кметът на общината одобрява застроителното решение, което се обявява по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на съдебен контрол по чл. 138 на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ).
(2) Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ).

[Начало]
Чл. 14. Проектирането може да бъде отказано в следните случаи:
1. когато съществуват конкретни законови или други забрани, които правят невъзможно изграждането на исканите сгради и съоръжения;
2. когато има отрицателно становище от някоя регионална служба, респективно министерство, и това прави невъзможно изграждането на обекта.

[Начало]
Глава пета
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

[Начало]
Чл. 15. Разрешението за строеж в земеделски земи по реда на тази наредба се издава за:
1. изграждане на едноетажни стопански постройки в съответствие с чл. 2, ал. 1, т. 1;
2. изграждане на нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи такива в съответствие с чл. 2, ал. 1, т. 2;
3. промяна на конструктивните елементи на съществуващите строежи;
4. промяна на функционалното предназначение на съществуващи сгради в съответствие с чл. 2, ал. 1, т. 2;
5. изграждане и преустройство на инженерни мрежи и съоръжения;
6. направа на огради.

[Начало]
Чл. 16. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:
1. при имоти с площ до 10 дка:
а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
б) скица с указан начин за застрояване;
в) архитектурен и конструктивен проект със сметка за стойността на строежа;
2. при имоти с площ над 10 дка:
а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
б) одобрено застроително решение, съгласувано със съответните регионални служби съгласно чл. 12;
в) скица с указан начин за застрояване;
г) разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство, в зависимост от вида и характера на съответния строеж;
д) одобрен проект, който съдържа най-малко архитектурно-строителна част (архитектурни проекти) и конструктивна част (конструктивни проекти) на предвидените строежи, инсталационни части на проекта за необходимите инженерни мрежи в двора за застрояване и инсталации на предвиждащите се строежи.

[Начало]
Чл. 17. (1) Разрешението за строеж се издава за стопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в застроителното решение, или само за онези от тях, които ще се изграждат първоетапно, и важи в продължение на две години от издаването му.
(2) Разрешението за строеж на жилищна сграда във връзка със селскостопанската дейност може да се издава по реда на ЗТСУ само в дворове за застрояване с изградени стопански сгради и инфраструктурни мрежи.
(3) В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта.

[Начало]
Чл. 18. (1) Когато някои от строежите се изграждат на етапи, при всяко последващо искане за издаване на разрешение за строеж се представят документите по чл. 16 и 17.
(2) Когато се иска разрешение за строеж на обект, непредвиден в одобреното застроително решение, освен документите по ал. 1 се представя и ново застроително решение, съгласувано по реда на чл. 12 и 13.
(3) За преустройства на строежи в двора за застрояване, без да се променя техният вид, посочен в чл. 2, за които се изисква разрешение за строеж, се представят документите по чл. 16, т. 2, букви "а", "б" и "д" и чл. 17.

[Начало]
Чл. 19. Издадените разрешения за строеж или отказите се съобщават на заинтересуваните собственици на имота, които могат да ги обжалват по реда на чл. 138 ЗТСУ.

[Начало]
Чл. 20. Определянето на строителна линия и ниво на строежа, техническото ръководство, контролът при изпълнението на строителните работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ.

[Начало]
Глава шеста
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

[Начало]
Чл. 21. Собствениците на земята сами определят вида на застрояването в своите имоти, условията и начина за строителство, както и етапите на изграждане, съгласно разпоредбите на тази наредба.

[Начало]
Чл. 22. Собствениците са задължени при строителството да отнемат и оползотворяват хумусния пласт, да не увреждат и не замърсяват почвата и да спазват санитарно-охранителните, противопожарните и екологичните норми.

[Начало]
Чл. 23. Собствениците на постройки по чл. 2, ал. 1, т. 1 при отчуждаване или комасация са длъжни да ги съборят за своя сметка и да приберат материалите.

[Начало]
Глава седма
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

[Начало]
Чл. 24. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от техническите служби на общините и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

[Начало]
Чл. 25. Административнонаказателната отговорност се осъществява по реда на ЗТСУ, Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Закона за административните нарушения и наказания.

[Начало]
Чл. 26. Когато собственикът на земята извърши строителство на сгради и съоръжения, които не са свързани с ползването на земеделската земя по реда на тази наредба или са в отклонение на нормите за застрояване по чл. 9, същият се санкционира и се провеждат процедурите по ЗТСУ и ЗОЗЗ, като се заплатят съответните такси и глоби по ЗТСУ и ЗОЗЗ.
[Начало]
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. "Имот" по смисъла на тази наредба е земеделска земя, собствеността върху която е възстановена съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, собственост е на физически или юридически лица и има уникален кадастрален номер.
[Начало]
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 2 от 20 май 1993 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 47 от 1993 г.).
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
[Начало]
Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а"
Списък на сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и
животинска продукция и за отглеждане на животни в земеделските земи
1. Селскостопански сгради.
2. Складови селскостопански сгради и площадки.
3. Сгради за хангари и гаражи за селскостопански машини.
4. Резервоари и водоеми.
5. Силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения.
6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
7. Строителни хидромелиоративни съоръжения.
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/